Ημερομηνία:28-05-2008
Τίτλος: ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΥΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ KAI ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Ανακοίνωση:

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου
 
Ιωάννινα 26-5-2008                                        Προς: Το Διοικητικό Συμβούλιο
                                                                    της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου
                                                                   
                                                           Κοινοποίηση: Μέλη της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η. 
 
Η Αγωνιστική Πρωτοβουλία Πυροσβεστών Ηπείρου καταθέτει πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο της 9ης - 6 - 2008, στην οποία αναφέρονται οι ενέργειες που πρέπει να προβεί το προεδρείο της Ένωσης, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις εκάστοτε καταστρατηγήσεις βασικών κεκτημένων δικαιωμάτων, που ταλανίζουν τους συναδέλφους της περιφέρειάς μας. Πάγια θέση της παράταξής μας από την ίδρυσή της είναι ότι η οριστική επίλυση αρκετών σημαντικών προβλημάτων, θα επιτευχθεί με τη θεσμοθέτηση αποζημίωσης στη βάση του εργατικού δικαίου, για τις υπερωρίες, τα νυχτερινά, την εργασία κατά τις ημέρες των αργιών κ.λ.π., όπως προβλέπει για όλους τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους ο Νόμος 3205/2003. Τροχοπέδη προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η ένταξη και παραμονή των πυροσβεστικών υπαλλήλων στο αναχρονιστικό στρατιωτικό μισθολόγιο που στηρίζεται και υπερασπίζεται ένθερμα από τις δύο έτερες παρατάξεις (Π.Α.Σ.Κ.Π.-Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.) και στο οποίο δεν ορίζεται πραγματική αποζημίωση για οποιαδήποτε μορφή υπερεργασίας, παρά μόνο αποζημιώσεις επιδοματικού χαρακτήρα.
Μέχρι όμως να κατακτηθεί το δίκαιο αίτημά μας παραθέτουμε την παρακάτω πρόταση, που κατά την άποψή μας θα συμβάλλει καταλυτικά στη βελτίωση της εργασιακής υπόστασης των μελών μας.        
ΠΡΟΤΑΣΗ
Το ωράριο των Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος καθορίζεται από τις διατάξεις του Νόμου 1157/1981 και τις υπ αριθμ.14867 Φ.012.5/57/27-11-1981, 14868 Φ.012.5/58/27-11-1981 κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, καθώς και την υπ αριθμ. 9459 Φ.105.6/16-3-1987 Διαταγή Α.Π.Σ. με θέμα: «Κωδικοποίηση Δ/γων θέσπισης και εφαρμογής της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας και καθιέρωση τρόπου διεξαγωγής της υπηρεσίας στους πυροσβεστικούς σταθμούς» με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι σχετικές αποφάσεις του Υ.Δ.Τ. και οι Δ/γες του Α.Π.Σ. για την εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας στο Π.Σ. Με την 25566 Φ.105.6/25-5-2001 Δ/γη Α.Π.Σ. με θέμα «ετοιμότητα πυροσβεστικού προσωπικού» ορίζεται ρητά ότι η περικοπή ρεπό επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική Διαταγή του Α.Π.Σ.
Απαιτούμε την τήρηση της προβλεπόμενης νομοθεσίας. Όπου διαπιστώνεται παραβίαση των διατάξεων αυτών με τη μη χορήγηση των μηνιαίων προβλεπόμενων ρεπό, το Σωματείο πρέπει να αντιδρά άμεσα παρεμβαίνοντας προς τον αρμόδιο Διοικητή, τον Περιφερειάρχη, τον Αρχηγό, ζητώντας την απαρέγκλιτη εφαρμογή του ισχύοντος εργασιακού πλαισίου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα τότε προβαίνει σε ενημέρωση της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, με στόχο την κίνηση διαδικασίας εισαγγελικής παρέμβασης και παράλληλα πραγματοποιεί κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να προστατευτούν τα συνταγματικά δικαιώματα των υπαλλήλων. Δεν απαιτείται Δ.Υ. αναφορά από υπάλληλο για τη συγκεκριμένη ενέργεια παρά μόνο έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. Η επίκληση ότι δεν υποβάλλουν αναφορές οι συνάδελφοι μόνο ως δικαιολογία μπορεί να χαρακτηριστεί, για να καλύψει ενδεχόμενη απροθυμία παρέμβασης. Εξάλλου τα συνδικαλιστικά όργανα έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να ζητούν από τις Διοικήσεις επίσημη ενημέρωση εάν χορηγούνται ή όχι οι ημερήσιες αναπαύσεις των υπαλλήλων και να ενεργούν αναλόγως και προς κάθε κατεύθυνση όταν διαπιστώνεται καταστρατήγηση νομοθετικών διατάξεων.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση επιβολής υποχρεωτικής πρόσθετης εργασίας πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου παρά τη θέληση των υπαλλήλων όταν δεν υπάρχει συμβάν, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.
Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζεται και η περίπτωση περιορισμού των προγραμματισμένων κανονικών αδειών, όταν δεν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 106 του Κ.Ε.Υ.Π.Σ. και όταν δεν υφίσταται η ειδική Διαταγή που προβλέπεται από την 25566 Φ.105.6/25-5-2001 Δ/γη Α.Π.Σ.
Οι επιφυλακές χωρίς συμβάντα σε εξέλιξη με πρόσχημα τον δείκτη επικινδυνότητας και τα στάδια ετοιμότητας, καθώς και αυτές που διατάσσονται αυθαίρετα δίχως να υπάρχουν οι προϋποθέσεις που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις, βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη κατά την αντιπυρική περίοδο και όχι μόνο.
Απαιτούμε να ισχύσει η υπ αριθμ.20185 Φ.105.9/4-6-1999 Δ/γη Α.Π.Σ. με θέμα «Επιφυλακή πυροσβεστικού προσωπικού και ρύθμιση συναφών θεμάτων» που ερμηνεύει το άρθρο 24 του Κ.Ε.Υ.Π.Σ. και με την οποία «προσδιορίζεται επακριβώς ο τρόπος και η διαδικασία εφαρμογής της επιφυλακής του πυρ/κου προσωπικού καθώς και ο χρόνος ξεκούρασης αυτού» όπως αναφέρεται στην υπ αριθμ. 70418 Φ.109.1/21-12-2007 Απάντηση του Αρχηγού Π.Σ. σε αιτήματα της Ε.Υ.Π.Σ. Βορείου Αιγαίου.
Από τα παραπάνω στοιχεία απορρέει ότι: σε κάθε περίπτωση που υπάλληλος καλείται σε επιφυλακή θα πρέπει να ενημερώνεται ποιος τη διατάσσει και σε ποιο στάδιο υφίσταται. Αν διαπιστώσει έλλειψη νομιμότητας, εκτελεί την υπηρεσία του και καταθέτει  Δ.Υ. αναφορά ζητώντας έγγραφη απάντηση από τη Διοίκηση για τους λόγους που κλήθηκε. Στη συνέχεια θα καταθέσει την απάντηση με το αντίγραφό της αναφοράς στο Δ.Σ. του Σωματείου το οποίο θα αναλάβει τις περεταίρω ενέργειες.
Οι αλλεπάλληλες παραβιάσεις στον κανονισμό μεταθέσεων με πληθώρα παράνομων μεταθέσεων, αποσπάσεων, τοποθετήσεων, καθώς και ο τρόπος συγκρότησης του πεζοπόρου τμήματος, απαξιώνουν το δημοκρατικό και κατοχυρωμένο δικαίωμα του εργαζόμενου να προσδοκά αξιοκρατική αντιμετώπιση και σεβασμό, από όσους έχουν την ευθύνη των αποφάσεων για τα εργασιακά ζητήματα που τον αφορούν. Καλλιεργούν συστηματικά ένα ρουσφετολογικό κλίμα στη βάση των διαπροσωπικών σχέσεων και των μικροεξυπηρετήσεων, που υποθηκεύει την αξιοπρέπεια και την αυτόβουλη στάση του υπαλλήλου, ενώ παράλληλα συμβάλλουν καθοριστικά στην επικείμενη τροποποίησή του κανονισμού προς αντιδραστική κατεύθυνση.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να καταγγείλει το όργιο ρουσφετολογίας σε βάρος της αξιοκρατίας που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, απαιτώντας στο εξής πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Π.Δ. 170/1996 (Κανονισμός Μεταθέσεων).   
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου εφόσον υιοθετήσει την πρόταση της Αγωνιστικής Πρωτοβουλίας θα πρέπει να επιδιώξει συνάντηση με τους εκάστοτε Διοικητές προς ενημέρωση τους, γνωστοποιώντας τις θέσεις της Ένωσης για τα συγκεκριμένα θέματα και καλώντας τους να συμβάλλουν   ώστε να διαμορφωθεί ένα κλίμα συνεργασίας και αλληλοσεβασμού.
Η πρόταση που καταθέτει η Αγωνιστική Πρωτοβουλία περιλαμβάνει τις ελάχιστες υποχρεώσεις που πρέπει να αναλάβει ένα Δ.Σ. πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου,  έναντι των μελών του και του καταστατικού. Όμως η δραστηριότητα του δεν μπορεί να περιορίζεται σε αυτές. Οι πυροσβέστες είναι εργαζόμενοι όπως όλοι οι υπάλληλοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οπότε επιβάλλεται στο επίκεντρο της δράσης μας να είναι οι πολύμορφες αγωνιστικές μέθοδοι πάλης, στο πλευρό του συνεπούς συνδικαλιστικού κινήματος ως αναπόσπαστο κομμάτι του.  
 
                                                                                            Από την
                                                                       Αγωνιστική Πρωτοβουλία Πυροσβεστών     


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις