Ημερομηνία21-03-2010
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1ο ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
 
Συνάδελφοι καλημέρα θα ήθελα να μου απαντήσετε εάν φυσικά έχει υποπέσει στην αντίληψή σας, αν οι πυροσβέστες δικαιούνται την ειδική άδεια που προβλέπει ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον πολύτιμο χρόνο που διαθέτετε προς ενημέρωση των συναδέλφων.
 
Απάντηση στο ερώτημα:
Αγαπητέ συνάδελφε η Ε.Α.Κ.Π. έχει απαντήσει με σαφήνεια σε αρκετές ερωτήσεις που αφορούσαν τα ισχύοντα στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και την εφαρμογή τους στους υπαλλήλους του Π.Σ.
Εάν ανατρέξεις στην ενότητα «Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις» και διαβάσεις τις απαντήσεις, θα διαπιστώσεις ότι μετά από τεκμηριωμένη ανάλυση της υφιστάμενης νομοθεσίας, απορρέει ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση των διευκολύνσεων σε πυροσβεστικούς υπαλλήλους με οικογενειακές υποχρεώσεις, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για τους πολιτικούς υπαλλήλους. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της στρατικοποίησης που έχουμε υποστεί τόσα χρόνια και που παγιώθηκε με το νόμο 3511/2006.
Για την περίπτωση όμως της χορήγησης της άδειας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων, στους πυροσβέστες, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν προκύψει τα εξής:
 Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 10356 Φ. 105.6/26-2-2009 έγγραφο  Α.Π.Σ. κοινοποιείται προς όλες τις υπηρεσίες του σώματος το υπ αριθμ. Α.Π.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3./3569/10-2-2009 έγγραφο Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Επέκταση μειωμένου ωραρίου εργασίας σε υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία ή έχουν παιδιά με αναπηρία (παρ. 8 άρθρου 30 του Ν. 3731/2008)». Το παραπάνω έγγραφο του Α.Π.Σ. προτρέπει τις υπηρεσίες του σώματος για την πιστή εφαρμογή σε συντρέχουσες περιπτώσεις του εγγράφου του Υπουργού Εσωτερικών, από το οποίο προκύπτουν τα παρακάτω:
α) Επεκτείνεται το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα σε όλους τους τακτικούς και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.
β) Επεκτείνεται το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα στους τακτικούς και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. που είναι νεφροπαθείς τελικού σταδίου.
γ)Καθορίζεται ως ποσοστό αναπηρίας (πνευματικής, ψυχικής ή σωματικής) των παιδιών των τακτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. το 67% και άνω, επί του προβλεπόμενου μέχρι σήμερα ορίου άνω του 67%, προκειμένου οι υπάλληλοι αυτοί να έχουν μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία ώρα την ημέρα.
Κατά τα λοιπά όπως αναφέρεται ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2527/1997.
Από τη νομοθεσία που αναφέρεται στο παραπάνω έγγραφο προκύπτει το εξής ενδιαφέρον στοιχείο για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους:
Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του Ν. 2527/1997 παραπέμπει στις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ.193/1988 που έχει τίτλο «Επέκταση διατάξεων του ν. 1483/1984 (Φ.Ε.Κ. 153 τ. Α΄) στο δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.»
Ο νόμος 1483/1984 έχει τίτλο «Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις - Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων»
Το άρθρο 6 του Π.Δ.193/1988 αναφέρει τα εξής: Οι ασχολούμενοι στο δημόσιο τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος και έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους, μέσης γενικής, ή τεχνικής εκπαίδευσης δικαιούνται, με αποδοχές, την άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 9 του ν. 1483/1984.
Το άρθρο 9 του ν. 1483/1984 αναφέρει ότι:
1.      Οι εργαζόμενοι που αναφέρονται στο άρθρο 7, που έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων ( 4 ) εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, με άδεια του εργοδότη, για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.
2.      Η άδεια απουσίας χορηγείται στον έναν από τους δύο γονείς. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως δεν μπορεί συνολικά και για τους δύο γονείς να υπερβαίνει τη διάρκεια που ορίζεται στην παρ. 1    
    Από τα παραπάνω απορρέει ότι θα πρέπει να υποβάλλεις ανάλογο ερώτημα με αναφορά προς τη διοίκησή σου εάν δύναται να χορηγηθεί η άδεια απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών σου και όταν λάβεις την απάντηση να επικοινωνήσεις εκ νέου μαζί μας για περεταίρω ενέργειες.
Πιστεύουμε ότι καλύψαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ερώτημά σου.
Σε ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
.
Ακολουθεί το υπόδειγμα αναφοράς:          
.
κάντε κλικ εδώ για να το κατεβάσετε σε επεξεργάσιμη φόρμα : www.old.eakp.gr/pdf/anaforaadies.doc
 
 
 Δ.Υ.                                                                                                                                …../…../2 010
                                        
 
 
                                                                  Ο
               ………( …… ) ……………….. ………………….. του ………………..
 
 
                                                             Προς
                                                 Την Διοίκηση του
                                                        ΕΝΤΑΥΘΑ   
             
ΘΕΜΑ : «Χορήγηση άδειας απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης τέκνων».
 
Σχετ. :
α) Ο νόμος 1483/1984 «Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις - Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων» (Φ.Ε.Κ. Α΄153).
β) Το Π.Δ.193/1988 «Επέκταση διατάξεων του ν. 1483/1984 (Φ.Ε.Κ. 153 τ. Α΄) στο δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.» (Φ.Ε.Κ. Α΄84).
γ) Ο νόμος 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄206).
δ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 30 του Ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Φ.Ε.Κ. Α΄263).
ε) Το υπ αριθμ. Α.Π.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3./3569/10-2-2009 έγγραφο Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Επέκταση μειωμένου ωραρίου εργασίας σε υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία ή έχουν παιδιά με αναπηρία (παρ. 8 άρθρου 30 του Ν. 3731/2008)».
στ) Η υπ. αριθμ. 10356 Φ. 105.6/26-2-2009 Διαταγή Α.Π.Σ. «Επέκταση μειωμένου ωραρίου εργασίας σε υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία ή έχουν παιδιά με αναπηρία (παρ. 8 άρθρου 30 του Ν. 3731/2008)».
 
Σας αναφέρω έχοντας υπόψη μου τις παραπάνω σχετικές ότι:
1) Η ε σχετική που κοινοποιήθηκε με τη στ ομοία και ενημερώνει για την τροποποίηση που επέρχεται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 16 της γ σχετικής με τη δ ομοία, ορίζει ότι για τις λοιπές περιπτώσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 16 της γ σχετικής.
2) Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 της γ σχετικής παραπέμπει ως προς την εφαρμογή της, στις διατάξεις του άρθρου 5 της β σχετικής.
3) Στο άρθρο 6 όμως της β σχετικής αναφέρεται ότι: Οι ασχολούμενοι στο δημόσιο τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος και έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους, μέσης γενικής, ή τεχνικής εκπαίδευσης δικαιούνται, με αποδοχές, την άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 9 της α σχετικής.
4) Το άρθρο 9 της α σχετικής αναφέρει ότι:
«1. Οι εργαζόμενοι που αναφέρονται στο άρθρο 7, που έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ήμέσης εκπαίδευσης, δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων ( 4) εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, με άδεια του εργοδότη, για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.
 2. Η άδεια απουσίας χορηγείται στον έναν από τους δύο γονείς. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως δεν μπορεί συνολικά και για τους δύο γονείς να υπερβαίνει τη διάρκεια που ορίζεται στην παρ. 1 ».
 
Με βάση τα παραπάνω παρακαλώ όπως μου απαντήσετε αν δικαιούμαι την άδεια απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων μου, που προβλέπουν οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις.
 
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.   
 
 
 
                                                                                                      ………………..       
                                                                                                            ……/στης
 
 
 
2ο ΕΡΩΤΗΜΑ 
συναδελφοι γεια,ειμαι σε αδεια αυτες τις μερες και δεν εχω δει ακομα τους πινακες μοριων. Ψαχνω στο site του ΑΠΣ αλλα δεν βρισκω τιποτα,μηπως γινεται να βοηθησεται λιγο..που ακριβως να ψαξω στο site. ΑΥΡΙΟ ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΥΧΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ

Αγαπητέ συνάδελφε τους πίνακες δεν θα τους βρείς στο site του Α.Π.Σ., αλλά μέσω του ον λαιν συστήματος που είναι συνδεδεμένες οι γραμματείες των υπηρεσιών με το ΑΠΣ. Να αποτανθείς στην γραμματεία της υπηρεσίας σου η οποία είναι υποχρεωμένη να σε ενημερώση για τους πίνακες. και όπως σωστά το λες αύριο ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ.     


 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις