Ημερομηνία15-03-2007
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  
 
    ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
   Μετά την έκδοση της υπ. αρίθμ.11268 Φ.290.20 26-2-2007 διαταγής Α.Π.Σ σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού ασφάλειας τέθηκαν αρκετά ερωτήματα από συναδέλφους για το θέμα αυτό που έχουν να κάνουν με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας .
 Πέραν των όσων αναφέρονται στην συγκεκριμένη διαταγή σχετικά με τα προσόντα, τους τίτλους σπουδών και τις υποχρεώσεις των τεχνικών ασφάλειας επιπρόσθετα από τις διατάξεις του νόμου 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων που επεκτάθηκαν στο δημόσιο με το άρθρο 39 του ν.1836/1989 και στα Σώματα ασφαλείας με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3144/2003 απορρέουν τα εξής:
 Οι δημόσιες υπηρεσίες που απασχολούν κατά ετήσιο μέσο όρο πάνω από πενήντα εργαζομένους έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας.
Οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας είναι οι παρακάτω:
 • Παρέχει στην προϊσταμένη αρχή υποδείξεις και συμβουλές γραπτά ή προφορικά σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις του ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της υπηρεσίας. Η προϊστάμενη αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.
 • Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας.
 • Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της υπηρεσίας.
 • Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, και αναφέρει στη διεύθυνση οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, και προτείνει μέτρα αντιμετώπισης της και επιβλέπει την εφαρμογή τους.
 • Επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
 • Ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
 • Μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, τους ενημερώνει και τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
 • Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
 • Συνεργάζεται με τον γιατρό εργασίας πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους στους χώρους εργασίας. Επίσης οφείλουν να συνεργάζονται με την επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας ή τον αντιπρόσωπο των εργαζομένων και οφείλουν να τους ενημερώνουν για κάθε σημαντικό ζήτημα και να τους παρέχουν συμβουλές σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
   Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από την υπηρεσία και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησης του ως τεχνικού ασφάλειας.
   Ο τεχνικός ασφάλειας έχει κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στην υπηρεσία και στους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με την υπηρεσία για θέματα αρμοδιότητας του δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
 Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το υπηρεσιακό απόρρητο.
 
 Το νομοθετικό πλαίσιο περί ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας ορίζει ακόμη ότι απαιτείται να ανατεθούν και καθήκοντα γιατρού εργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες και ακόμη δεν έχουν γίνει ανάλογες ενέργειες για την κάλυψη των θέσεων αυτών πανελλαδικά .     
 
Σχετικά με τη δραστηριότητα των υπαλλήλων προβλέπονται τα εξής:
 
 Οι εργαζόμενοι σε δημόσιες υπηρεσίες που απασχολούν πάνω από πενήντα άτομα έχουν δικαίωμα να συνιστούν επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας αποτελούμενη από εκλεγμένους αντιπροσώπους τους. Σε υπηρεσίες που απασχολούν από είκοσι μέχρι πενήντα άτομα ορίζεται εκλεγμένος αντιπρόσωπος των εργαζομένων, για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας στην υπηρεσία.
 
 Οι επιτροπές και οι αντιπρόσωποι έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
 
 •         Μελετούν τις συνθήκες εργασίας προτείνουν μέτρα για τη βελτίωση τους και παρακολουθούν την τήρηση των   μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και συμβάλλουν στην εφαρμογή τους από τους εργαζόμενους.
 •         Μπορούν να ζητούν τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων για θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
 •         Συνεδριάζουν με τον γιατρό εργασίας, τον τεχνικό ασφάλειας και τη Διοίκηση της υπηρεσίας τακτικά και έκτακτα για οποιοδήποτε θέμα αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
 
  Αυτό που πρέπει να προβληματίσει τους συναδέλφους είναι κατά πόσο είναι εφικτή η εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας στο Πυροσβεστικό Σώμα. Στις περισσότερες υπηρεσίες του οι συνθήκες διαβίωσης των υπαλλήλων είναι εξαιρετικά απαράδεκτες. Στα πυροσβεστικά κλιμάκια οι υπάλληλοι εκτελούν χρέη καθαρίστριας καθώς δεν προβλέπεται αντίστοιχη οργανική θέση.
  Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και ο αντιδραστικός νόμος 3511/2006 για τη δήθεν αναδιοργάνωση του Π.Σ. όπου το άρθρο 10 παράγραφος 1 προβλέπει την κατάργηση 134 θέσεων (79 μόνιμου προσωπικού και 55 με σύμβαση αορίστου χρόνου). Έτσι στον κλάδο καθαριότητας απομένουν 75 μόνο οργανικές θέσεις (65 μόνιμες και 10 σύμβασης αορίστου χρόνου), αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο για πλήρη ανάθεση της καθαριότητας σε γραφεία ιδιωτών, με αποτέλεσμα την ελλιπή καθαριότητα και σε περίπτωση μη επάρκειας κονδυλίων ή απουσίας ιδιωτών από κάποιες περιοχές την επιβάρυνσή μας και με την καθαριότητα των χώρων εργασίας μας. 
 
 
 
 
 
 


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις