Ημερομηνία14-10-2009
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Π.Σ. ΟΤΑΝ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ

Ερώτημα συναδέλφου:
 
Συνάδελφοι θα ήθελα να με ενημερώσετε εάν βέβαια έχει υποπέσει στην αντίληψή σας, τι ισχύει για τις περιπτώσεις που οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι πηγαίνουν ως κατηγορούμενοι σε δικαστήρια εξαιτίας υπηρεσιακών τους ενεργειών. Έχει υποχρέωση η υπηρεσία να τους καλύψει νομικά ή οικονομικά;
Ευχαριστώ πολύ για τη διάθεση του πολύτιμου χρόνου σας.
Καλή δύναμη
 
Απάντηση στο ερώτημα:
 
Αγαπητέ συνάδελφε μια πρώτη απάντηση στο ερώτημά σου δίνει η παράγραφος 7 του άρθρου 24 του νόμου 3200/2003 με βάση την οποία εκδόθηκαν τα υπ αριθ. 20201 οικ. Φ.109.1/22-4-2009 και 36337 οικ. Φ. 109.1/23-7-2009 έγγραφα της Διεύθυνσης Οργάνωσης – Νομοθεσίας του Α.Π.Σ. που κοινοποιούσαν σχετικές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου στα πλαίσια του παραπάνω νόμου οριζόταν τα εξής:
Στους μόνιμους υπαλλήλους των Υπουργείων, Περιφερειών και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, παρέχεται το δικαίωμα νομικής στήριξης από εκπροσώπους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Στις περιπτώσεις βέβαια που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον υπαλλήλου αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας, αυτός στερείται αυτής της νομικής κάλυψης. Ως υπηρεσία νοείται όχι μόνο η δημόσια υπηρεσία στην οποία ανήκει οργανικά ο διωκόμενος υπάλληλος αλλά και κάθε δημόσια υπηρεσία. Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων πρέπει η υπηρεσία του υπαλλήλου κατά του οποίου ασκείται ποινική δίωξη να απευθυνθεί στη Νομική Υπηρεσία του οικείου Υπουργείου.  
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για όλους τους μόνιμους υπάλληλους δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ειδικότερα όμως για αστυνομικούς και πυροσβέστες με βάση το άρθρο 16 του Ν. 2018/1992, την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Ν.3103/2003 και το Π.Δ. 15/2007 ισχύουν τα παρακάτω:
 Το Δημόσιο καλύπτει τα έξοδα:
α. Του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του πυροσβεστικού προσωπικού, στα οποία υποβάλλονται προς υπεράσπισή τους στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων, για ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
β. Του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του πυροσβεστικού προσωπικού ή των οικογενειών τους στα οποία υποβάλλονται όταν παρίστανται, ενώπιον των δικαστηρίων ως πολιτικώς ενάγοντες από έγκλημα που διαπράχθηκε, σε βάρος τους κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξαιτίας αυτών.
 Τα έξοδα καλύπτουν την αμοιβή του συνηγόρου της επιλογής του κατηγορουμένου ή του πολιτικώς ενάγοντος για την παράσταση αυτού σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων όλων των δικαιοδοσιών και βαθμών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καθοριζομένου κάθε φορά ελάχιστου ορίου.
Τα έξοδα καταβάλλονται στους κατηγορηθέντες ή πολιτικώς ενάγοντες, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Για τους κατηγορηθέντες απαιτείται:
α. Να έχει ασκηθεί σε βάρος των ανωτέρω υπαλλήλων ποινική δίωξη για ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
β. Να έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία οι ανωτέρω κατηγορούμενοι κηρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονται των κατηγοριών, ή τελεσίδικο βούλευμα, με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους, ή πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα, με την οποία η υπόθεση τίθεται στο αρχείο.
2. Για τους πολιτικώς ενάγοντες απαιτείται:
α. Να έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση από την οποία να προκύπτει ότι έχει διαπραχθεί έγκλημα σε βάρος του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ή του πυροσβεστικού προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών.
β. Ο δικαιούμενος αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης να έχει ασκήσει πολιτική αγωγή ενώπιον ποινικού ή πολιτικού δικαστηρίου.
 Σε περίπτωση που επιδικάζεται υπέρ του πολιτικώς ενάγοντος αποζημίωση, το χορηγηθέν από το Δημόσιο ποσό, κατά το μέρος που καλύπτεται από την αποζημίωση αυτή, επιστρέφεται ως δημόσιο έσοδο, κατά τις κείμενες διατάξεις.
Διαδικασία και δικαιολογητικά.
 Για τη δικαιολόγηση των ανωτέρω εξόδων υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο κατά περίπτωση τα εξής δικαιολογητικά:
α. Δελτίο παροχής υπηρεσιών του συνηγόρου.
β. Αντίγραφο της σχετικής απόφασης ή του βουλεύματος ή πράξεως του Εισαγγελέα. Εφόσον πρόκειται για πολιτική αγωγή που έχει ασκηθεί είτε αυτοτελώς είτε συμπληρωματικώς σε πολιτικό δικαστήριο, απαιτείται και αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου αυτού.
Από τα παραπάνω συνάδελφε απορρέει ότι ειδικά για τις περιπτώσεις όπου συνάδελφος παρίσταται ως κατηγορούμενος σε οποιοδήποτε δικαστήριο, σε ότι αφορά την νομική και την οικονομική υποστήριξη από την πλευρά του δημοσίου, βασική προϋπόθεση είναι να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του υπαλλήλου και όχι κατηγορία περί αστικής ευθύνης.
Πιθανόν στην περίπτωση αστικής ευθύνης την ευθύνη φέρει το δημόσιο όπως προκύπτει  και από τις διατάξεις του Ν.976/1979, διαφορετικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να υφίσταται νομοθετικό κενό.
Πιστεύουμε ότι καλύψαμε όλες τις παραμέτρους του ερωτήματός σου.
Σε ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
 
 
 


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα και προτάσεις