Ημερομηνία:02-03-2010
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Α.Π.Σ.

 Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η     Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η     Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                                              Ε.Α.Κ.Π. 
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
.                                                                                                                                                                         .
   Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891, Website WWW.old.eakp.grEmail: , info@eakp
.
ΑΘΗΝΑ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010      
.
                        Προς: Την Επιτροπή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος  
                                   για την σύνταξη του Σχεδίου Π.Δ. για την Υγιεινή & Ασφάλεια                                                 
 
                     Κοιν/ση: 1ον Ko Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη                  
                                     2ον Kο. ΥφυπουργόΠροστασίας του Πολίτη Σπύρο Βούγια 
                                    3ον  Κο Αρχηγό Π.Σ. Στυλιανό Στεφανίδη  
                                    4ον  Πολιτικούς Φορείς
                                   5ον  ΑΔΕΔΥ - Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.- Πρωτ/μιες Ενώσεις.       
.                                                                                                                                                                                               
             ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Π.Σ.
 
  Αν και δεν έχει περιέλθει υπόψη της ΕΑΚΠ κανένα πρόσφατο προσχέδιο για την Υγιεινή και Ασφάλεια παρά μόνο αυτό που είχε δοθεί για διαβούλευση τον Σεπτέμβριο του 2008 επί του όποιου είχαμε τοποθετηθεί με σχετικές παρατηρήσεις μέσω του από 19/9/2008 έγγραφου μας ( www.old.eakp.gr/view.php), θεωρούμε ότι, για την στοιχειώδη εφαρμογή διατάξεων που θα θεσπιστούν για την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων του Πυροσβεστικού Σώματος πρέπει να υπάρξουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
·                Όχι μόνο να καλυφθούν όλα τα σημερινά οργανικά  κενά, αλλά να γίνει αύξηση της οργανικής δύναμης στην βάση των πραγματικών και σύγχρονων αναγκών που απαιτείται για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της πυρασφάλεια της χώρας μας. 
·                    Να ανακληθεί η ανακατανομή της υπηρετούσας δύναμης για το 2010 αφού μέσω αυτής μειώνεται κα τά 1/3 η δύναμη των Πυρ/κών Κλιμακίων με ότι σημαίνει αυτό για την σύνθεση της πυροσβεστικής εξόδου.
   Εάν δεν υπάρξουν οι παραπάνω βασικές προϋποθέσεις, οι όποιες διατάξεις θεσπιστούν θα παραμείνουν κενό γράμμα και θα είναι αξιοποιήσιμες μόνο αυτές που αφορούν την «Οργάνωση του χρόνου εργασίας» που θα υποχρεώνουν πλέον τον υπάλληλο σε νόμιμη πέραν του 8ωρου υπερεργασία όχι για την προστασία του, αλλά για την κάλυψη των οργανικών κενών του Π.Σ.      
   Πέραν των παραπάνω η θέση της Ε.Α.Κ.Π. για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας στο Πυροσβεστικό Σώμα, είναι η άμεση και πλήρης εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας στο πυροσβεστικό προσωπικό όπως προβλέπεται για τους συναδέλφους μας στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.    
   Για να γίνει ποιο κατανοητή η παραπάνω πρόταση, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το άρθρο 9 του Ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις», που ενώ ψηφίστηκε για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» και για τα Σώματα Ασφάλειας, μέσω του άρθρου αυτού προβλέπονται εξαιρέσεις για μία σειρά διατάξεων που ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα.    
    Με τον τρόπο αυτό διαχωρίστηκαν οι εργαζόμενοι του Π.Σ. από τους υπόλοιπους εργαζόμενους και στη βάση αυτών των περιορισμών έχουν εκπονηθεί αντιδραστικές διατάξεις με τη μορφή σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων. Διατάξεις με τις οποίες αντί να θεσπίζονται ουσιαστικά μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των πυροσβεστών, χρησιμοποιώντας βαρύγδουπους τίτλους εισάγονται διατάξεις που δεν έχουν ουσιαστική σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια εργαζομένων, αλλά κυρίως με υποχρεώσεις και «δικαιώματα» ένστολων.
   Παρόλα αυτά όμως και η υφιστάμενη νομοθεσία δεν έχει ισχύσει ούτε στο ελάχιστο. Συγκεκριμένα:
   Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του νόμου 3144/2003 ορίζεται ότι οι διατάξεις του νόμου 1568/1985 και των κατ εξουσιοδότησή του προεδρικών διαταγμάτων, ως και το άρθρο 39 του νόμου 1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις», για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, εφαρμόζονται και στο προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας, με εξαίρεση ορισμένες δραστηριότητες του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες (εννοούνται τα επιχειρησιακά σύμβαντα, οι εκπαιδευτικές ασκήσεις, οι προανακρίσεις κ.λ.π. όπου στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου 1568/1985, που παραπέμπουν στην έκδοση προεδρικών διαταγμάτων μετά από πρόταση του υπουργού εργασίας και του αρμόδιου υπουργού, προκειμένου να καθοριστούν τα μέτρα υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων, που πρέπει να λαμβάνονται για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου κατά τις ειδικές εργασίες).
   Επίσης μεταγενέστερες διατάξεις (όπως τα Π.Δ. 395/1994, 396/1994 και 17/1996) που ορίζουν τα μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες της Ε.Ε αναφέρουν ότι πρέπει να εξασφαλίζεται στο μέτρο του δυνατού, η ασφάλεια και η υγεία του προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας.
 Από τα παραπάνω απορρέει ότι μέχρι στιγμής παρανόμως, δεν έχουν εφαρμοστεί στο Π.Σ. οι εξής διατάξεις:
 • Ο ορισμός των γιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας.
 • Η σύσταση των επιτροπών των εργαζομένων για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας.
 • Η παροχή των μέσων ατομικής προστασίας στο πυρ/στικό προσωπικό, ιδιαίτερα για τις δασικές πυρκαγιές.
 • Η μελέτη και δημιουργία των χώρων εργασίας που θα αποβλέπουν στη δημιουργία ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος, σε αρκετές υπηρεσίες της χώρας.
 • Ο ιατρικός έλεγχος των εργαζομένων του Π.Σ. που εκτίθενται σε βλαπτικούς παράγοντες.
 • Η πληροφόρηση από τον εργοδότη για τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες και τις οριακές τιμές έκθεσης σε αυτούς, με παράλληλη επιμόρφωση για τη βελτίωση των γνώσεών τους σχετικά με τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται.
 • Η λήψη συλλογικών μέτρων προστασίας των εργαζομένων με κατάρτιση προγράμματος προληπτικής δράσης για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, όπως είναι μεταξύ άλλων και το ωράριο εργασίας, όπου επιβάλλεται η εξασφάλιση της απαραίτητης επάρκειας ελεύθερου χρόνου κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των υπηρεσιών που εκτελούνται, στα πλαίσια του αντιδραστικού και αντεργατικού εξαήμερου – οχταώρου, καθώς και η μέριμνα για την εφαρμογή πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υγεία και την ασφάλεια των πυροσβεστών, εξαιτίας της φύσεως του επαγγέλματος.
   Σε ότι αφορά τις δραστηριότητες του προσωπικού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες σύμφωνα με το νόμο 3144/2003, όπως είναι η εργασία κατά τη διάρκεια των συμβάντων, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί ακόμη τα αντίστοιχα Π.Δ. τα μέτρα υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας της υγείας του προσωπικού του Π.Σ για την αποτροπή επαγγελματικού κινδύνου, που προτείνει η Ε.Α.Κ.Π. είναι τα εξής:
 •               Ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων περί υγιεινής και ασφάλειας στο Π.Σ. να ανατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης (επιθεώρηση εργασίας κ.λ.π.) και οι ποινικές κυρώσεις στην εργοδοσία σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να επιβάλλονται μετά από πρόταση αυτών.
 •               Η σύσταση θέσεων υγειονομικών αξιωματικών να αφορά όλες τις υπηρεσίες της χώρας.
 •               Η απασχόληση των Αξιωματικών Ασφάλειας Συμβάντων καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, επιβάλλεται να διεξάγεται αποκλειστικά στη θέση αυτή λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων τους χωρίς άλλα παράλληλα καθήκοντα, με αποδέσμευση από την ιεραρχική σχέση λόγω βαθμού και την ένταξη τους σε «ειδική Υπηρεσία» του Π.Σ. Απαραίτητη συμμετοχή των Α.Α.Σ. σε όλα τα συμβάντα που έχουν σχέση με την αποστολή του σώματος, ανεξαρτήτως αριθμού οχημάτων και υπαλλήλων.  
 •               Ο ανώτατος χρόνος απασχόλησης των εργαζομένων στα συμβάντα να ορισθεί λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που θέτει και η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 130427/26-6-90 του Υπουργείου Εργασίας με Θέμα: «Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος», τόσο για την διάρκεια επέμβασης σε συμβάντα, όσο και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελούνται περιπολίες με τα πυροσβεστικά οχήματα και εν συνεχεία τη γνωμοδότηση ειδικών επιστημόνων, που θα κατατεθεί έπειτα από συνεργασία με τους συνδικαλιστικούς φορείς των εργαζομένων. Φυσικά δεν μπορεί να γίνεται λόγος για 12ωρο ή πέραν του 8ωρου απασχόληση. Η εργασία του προσωπικού πρέπει να ρυθμίζεται στις εξής παραμέτρους:
   Για συμβάντα στην περιοχή ευθύνης της υπηρεσίας που υπηρετεί το εμπλεκόμενο προσωπικό συνολικός χρόνος εργασίας μέχρι 8ώρες. Για συμβάντα πέραν των ορίων ευθύνης της υπηρεσίας που υπηρετεί ο υπάλληλος συνυπολογιζόμενου του διανυόμενου χρόνου στην βάρδια, του χρόνου μετακίνησης προς το συμβάν, του χρόνου επέμβασης στο συμβάν και του χρόνου επιστροφής προς την υπηρεσία του, να μην υπερβαίνει τις 12 ώρες. Το ανώτατο όριο απομάκρυνσης υπαλλήλου από την έδρα του προς ενίσχυση άλλων υπηρεσιών εκτός περιφέρειας που υπηρετεί να είναι μέχρι 48 ώρες, με χρόνο εναλλαγής από τις οικείες δυνάμεις το 8ωρο και ο χρόνος παραμονής σε ανάπαυση μέχρι και την επιστροφή του υπαλλήλου να θεωρείτε ενεργός χρόνος. Για όλες τις περιπτώσεις απαραίτητος χρόνος ανάπαυσης 16 ώρες. Σε συνθήκες καύσωνα σε οποιαδήποτε εξωτερική εργασία, είτε επέμβαση σε συμβάν είτε περιπολία, ο χρόνος εργασίας να περιορίζεται στις 6ώρες. Καμία διευθέτηση του χρόνου εργασίας πέραν του ημερήσιου. Η ανάπαυση να πραγματοποιείται σε καταλύματα που θα εξασφαλίζουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ηρεμία, την ξεκούραση & την ατομική καθαριότητα των υπαλλήλων, ως βασικές προϋποθέσεις προκειμένου να επανέλθουν στα καθήκοντά τους.   
.
                                                      Για την ΕΑΚΠ τα μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                                                       Καραγκούνης Δημήτρης – Μιχαήλ Μιχαήλ   
.
ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ: www.old.eakp.gr/pdf/ygiiniasfalia.doc


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ε.Α.Κ.Π.