Ημερομηνία:06-05-2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 8ΕΤΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 62 ΣΕΙΡΆ ΚΑΙ ΜΕΤΆ

                  ΕΝΩΤΙΚΗ    ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ    ΚΙΝΗΣΗ    ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
                                                       
 ΑΘΗΝΑ 7 Μαΐου 2010
                                             Επί του νομοσχεδίου
 
«ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ  ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ»   ( www.old.eakp.gr/pdf/nomosxedio_DNT.pdf )
 
Τα κυριότερα σημεία που αφορούν τους πυροσβέστες είναι τα εξής:
.
·         Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, διενεργείται απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.
·         Το προσωπικό που απογράφεται λαμβάνει τις πάσης φύσεως τακτικές ή έκτακτες αποδοχές, αποζημιώσεις και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία αμοιβές, υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού από Ενιαία Αρχή Πληρωμής που συστήνεται με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, η διαδικασία απογραφής, η ένταξη των αναγκαίων στοιχείων σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, ο χρόνος, ο τρόπος και τα όργανα απογραφής , καθώς και η ημερομηνία έναρξης της καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών, από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής. Μετά την οριζόμενη από την ως άνω απόφαση ημερομηνία έναρξης καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής μέσω τραπεζικού λογαριασμού, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η με διαφορετικό τρόπο καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και εν γένει αμοιβών του πρώτου εδαφίου προς το προσωπικό του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. (Άρθρο 2)
·         Τα πάσης φύσεως επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα με οποιαδήποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη προβλεπόμενα των λειτουργών και υπαλλήλων των φορέων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010 (Α’ 40) καθώς και τα έξοδα παράστασης των προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου και νόμου, μειώνονται κατά ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%).
·         Από τη μείωση της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται τα επιδόματα που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (επιδόματα που συνδέονται με την οικογενειακή κατάσταση, την υπηρεσιακή εξέλιξη, τα συνδεόμενα με το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της εργασίας, το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, υπερεργασία, νυχτερινή απασχόληση κ.λ.π.).
·         Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς καθορίζεται ως εξής:  
α) Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων σε πεντακόσια (500) ευρώ.
β) Το επίδομα εορτών Πάσχα σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
γ) Το επίδομα αδείας, σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Τα επιδόματα του προηγουμένου εδαφίου καταβάλλονται εφόσον οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων του προηγούμενου εδαφίου, δεν υπερβαίνουν κατά μήνα, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Αν με την καταβολή των επιδομάτων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές υπερβαίνουν το ύψος αυτό, τα επιδόματα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής καταβάλλονται μέχρι του ορίου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, με ανάλογη μείωσή τους.
ü      Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων κατισχύουν κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατομικής σύμβασης εργασίας ή συμφωνίας.
ü            Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και κατά περίπτωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζεται ο χρόνος καταβολής των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
ü            Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου γενικά και για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους όλων των φορέων κύριας ασφάλισης, με εξαίρεση τους συνταξιούχους του Ο.Γ.Α., χορηγούνται εφόσον ο δικαιούχος έχει υπερβεί το 60οέτος της ηλικίας του και το ύψος τους καθορίζεται ως εξής:
α) Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.
β) Το επίδομα εορτών Πάσχα, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.
γ) Το επίδομα αδείας, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.
ü      Από το όριο ηλικίας που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο εξαιρούνται όσοι δικαιούχοι εξ ιδίου δικαιώματος λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ή σύνταξη λόγω ανικανότητας ή λόγω αναπηρίας ή συνταξιοδοτήθηκαν αναγκαστικά δυνάμει ειδικών διατάξεων, καθώς και οι δικαιούχοι εκ μεταβιβάσεως, εφόσον οι τελευταίοι:
α) δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος ή αν σπουδάζουν, το 24ο έτος της ηλικίας τους, ή
          β) είναι ανίκανοι για άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 67%.
ü      Τα επιδόματα εορτών και αδείας δεν καταβάλλονται σε όσους δικαιούχους και βοηθηματούχους καταβάλλεται μειωμένη σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 του ν. 2084/1992 ( Α’ 165 ), 6 παρ. 9 του ν. 2227/1994 (Α΄129 ) και 8 παρ. 14 του ν. 2592/1998 ( Α΄ 57 ). Τα επιδόματα εορτών και αδείας δεν καταβάλλονται, εφόσον οι καταβαλλόμενες συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων αυτών, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση υπερβαίνουν κατά μήνα, τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ. Αν με την καταβολή των επιδομάτων αυτών, οι καταβαλλόμενες συντάξεις υπερβαίνουν το ύψος αυτό, τα επιδόματα καταβάλλονται μέχρι του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, με ανάλογη μείωσή τους. Προκειμένου για συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου, για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού της καταβαλλόμενης σύνταξης και την εφαρμογή των προηγουμένων εδαφίων, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης καθώς και τα συγκαταβαλλόμενα με αυτή ποσά του επιδόματος εξομάλυνσης του άρθρου 1 του ν. 3670/2008 (Α΄ 117), του επιδόματος ανικανότητας καθώς και της προσωπικής και αμεταβίβαστης διαφοράς.
ü      Συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι 31-12-2010 από τους τακτικούς υπαλλήλους που συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων ή με διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν καθώς και από τους ασφαλισμένους των πρώην Ειδικών Ταμείων που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ , δεν θίγονται από την παραμονή στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και τυχόν συνταξιοδοτικές μεταβολές στη διάρκεια αυτής δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους.
ü      Όσοι από τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων ή με διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν, έχουν υποβάλει αίτηση παραίτησης από 01-01- 2010 δύνανται να την ανακαλέσουν μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Η αίτηση ανακαλείται ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται, ακόμα και αν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης. Ο χρόνος από την λύση της σχέσης αυτής μέχρι την επαναφορά τους στην υπηρεσία θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.
ü      Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Άρθρο 3
 
                 8ετίες - Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΝΟΣ «ΛΑΘΟΥΣ» ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. 
 
            Με την από 3/5/2010 υπ.αριθμ.Πρωτ 20505 Φ.202.3 διαταγή του Α.Π.Σ ( www.old.eakp.gr/pdf/diorthosi.doc ) με θέμα: «Διόρθωση σφαλμάτων»: Το Α.Π.Σ. αποφαίνεται ότι έκανε λάθος για τις 8ετιές της 62ης σειράς αναφέροντας ότι:
 «Διορθώνουμε την ανωτέρω σχετική όσον αφορά τον συνημμένο Πίνακα αυτής και συγκεκριμένα τη στήλη που αναγράφονται οι 8 ετιες, διότι στη στήλη αυτή προσμετρήθηκαν λανθασμένα οι Πυροσβέστες από την 62ηη εκπαιδευτικοί σειρά μέχρι και την 76η.».   
           Μετά την εξέλιξη αυτή καλούμε τους συναδέλφους να βγάλουν τα απαραίτητα συμπεράσματα για την σημασία και την αποτελεσματικότητα του αγώνα της Ε.Α.Κ.Π. όταν ξεσκεπάζει και αποκαλύπτει τις μεθοδεύσεις σε βάρος των συμφερόντων των εργαζομένων.  Έτσι έπραξε και στην περίπτωση αυτή όταν:
  •               Με το από 20 Μαρτίου 2010 έγγραφο της ( www.old.eakp.gr/view.php ) αποκάλυψε την νέα μεθόδευση σε βάρος των συναδέλφων από την 62 σειρά και μετά, που ενώ τους συμπεριελάμβαναν παρανόμως στου πίνακες με τις 8ετίες, σκοπίμως απέκρυβαν τους σχετικούς πίνακες των κενών θέσεων στις υπηρεσίες για να μην λάβουν γνώση. Η ΕΑΚΠ ενημέρωσε και κάλεσε τους συναδέλφους που θίγονταν να υποβάλουν ένσταση με σχετικό υπόδειγμα .
  •               Με το από 27 Μαρτίου 2010 έγγραφο ( www.old.eakp.gr/view.php ) που απέστειλε στην πολιτική και φυσική ηγεσία καταγγέλλοντας και ξεσκεπάζοντας την νέα μεθόδευση ζητούσε την άμεση και πλήρη αποκατάσταση της νομιμότητας.  
         Την ίδια στιγμή οι παρατάξεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού «αγρόν αγόραζαν» και σφύριζαν αδιάφορα όπως είχαν κάνει προηγούμενα με: Την ανακατανομή της υπηρετούσας δύναμης για το 2010 που μείωνε τις θέσεις στα Π.Κ. - Την μεθοδευμένη αλλαγή του ωραρίου με το 12ωρο – Την κατάργηση του κανονισμού μεταθέσεων μέσω του νέου Σχεδίου Π.Δ. . Οι εκ των υστέρων αντιδράσεις της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. μετά τον θόρυβο που ξεσήκωσε η ΕΑΚΠ και κυρίως για το θέμα των 8ετιών απλά έγιναν για άλλοθι και έξωθεν καλή μαρτυρία.  
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ ΑΠΛΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΝΑ ΤΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ  
                                            
                                       ΕΝΩΤΙΚΗ   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 
\.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ: www.old.eakp.gr/pdf/metra8eties.doc


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ε.Α.Κ.Π.