Ημερομηνία:03-08-2010
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜIΣΕΙΣ

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν    
                                               Ε.Α.Κ.Π.
      Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος   
.                                                                                                                                                                  .                       .
 Τηλ .& fax :2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891- 6978520351, Web site WWW.old.eakp.gr, E mail: info@old.eakp.gr                      
 
 ΑΘΗΝΑ  4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010  
 
      ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
 
    Συναδέλφισσες –Συνάδελφοι στις 21 Ιουλίου 2010 δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Α΄120 ο Νόμος 3865 με τίτλο «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις».
 
    Η Ε.Α.Κ.Π. μετά από μία πρώτη ανάγνωση του νέου νόμου παραθέτει τις σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται για τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος και δεσμεύετε ότι στο άμεσο μέλλον θα ακολουθήσει και ποιό επεξεργασμένη ανάλυση του. Επισημαίνει όμως ιδιαίτερα ότι στόχος από εδώ και στο εξής για το συνδικαλιστικό κίνημα θα πρέπει να είναι η μη εφαρμογή του και η άμεση κατάργηση του, καθώς επίσης και η κατάργηση όλων των αντι ασφαλιστικών νόμων που ψηφίστηκαν από το 1990 και μετά.
   Οι αλλαγές κατ άρθρο είναι οι παρακάτω:
 
  •                Με το άρθρο 1 θεσπίζεται η βασική σύνταξη που αποτελεί το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την 1.1.2015 με ορισμένες προϋποθέσεις, καθώς και η αναλογική σύνταξη το ποσό της οποίας αναλογεί στις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι του Π.Σ. που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1.1.2015, για το χρόνο ασφάλισης που διανύεται από 1.1.2011 και εφεξής.
 
  •                Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι οι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 1.1.2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
   Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα, στους οικείους φορείς στους οποίους υπάγονται όσοι από τους υπαλλήλους έχουν καταταγεί από 1.1.1993 και μετά.
    Επίσης αναφέρεται ότι οι υπάλληλοι που υπηρετούν ή θα προσληφθούν μέχρι 31.12.2010 μπορούν να επιλέξουν προαιρετικά την υπαγωγή τους στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
 
  •                Με το άρθρο 3 καθιερώνεται από 1.1.2015 και εφεξής η βασική σύνταξη. Το ύψος της βασικής σύνταξης για το έτος 2010 καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα ευρώ (360,00 €) μηνιαίως για 12 μήνες και αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
   Την ανωτέρω βασική σύνταξη δικαιούνται όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1.1.2015 και εφεξής, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση. Η βασική σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησής τους. Για όσους η σύνταξη αυτή αποτελεί άθροισμα δύο τμημάτων, τότε υπολογίζεται αναλογικά με βάση τα έτη ασφάλισης από 1.1.2011 και εφεξής προς το συνολικό χρόνο ασφάλισης.
   Το ποσό της βασικής σύνταξης μειώνεται αναλόγως όταν η σύνταξη καταβάλλεται μειωμένη, καθώς και όταν μεταβιβάζεται λόγω θανάτου.
   Η μείωση της βασικής σύνταξης προκειμένου για τα πρόσωπα που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.
   Η βασική σύνταξη των προσώπων στα οποία καταβάλλεται σύνταξη λόγω αναπηρίας, δεν μειώνεται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
   Την ανωτέρω βασική σύνταξη δικαιούνται και όσοι δεν έχουν συμπληρώσει 15 έτη ασφάλισης στο Δημόσιο, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω κριτήρια:
α) έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους,
β) το ατομικό και το οικογενειακό τους εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν το ποσό των πέντε χιλιάδων σαράντα ευρώ (5.040 €) και δέκα χιλιάδων ογδόντα ευρώ (10.080 €) αντίστοιχα. Τα ανωτέρω ποσά ανακαθορίζονται κατά το ποσοστό αναπροσαρμογής της βασικής σύνταξης,
γ) διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της ηλικίας τους.
   Το ύψος της βασικής σύνταξης είναι πλήρες για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια. Η βασική σύνταξη στην κατηγορία αυτή των δικαιούχων δεν μεταβιβάζεται. Αρμόδιος φορέας καταβολής της βασικής σύνταξης είναι ο φορέας που καταβάλλει το αναλογικό ποσό της σύνταξης.
 
  •                Με το άρθρο 4 ορίζεται ότι το αναλογικό ποσό σύνταξης υπολογίζεται για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης, με βάση ποσοστά επί των συντάξιμων αποδοχών, τα οποία καθορίζονται ως εξής:
 
 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                            ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟ                                                                                                                                                                                       
                                                                     ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΒΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
   ΑΠΟ          ΕΩΣ
    1                 15                                                                                             0,80%
   16                18                                                                                             0,86%
   19                21                                                                                             0,92%
   22                24                                                                                             0,99%
   25                27                                                                                            1,06%
   28                30                                                                                            1,14%
   31                33                                                                                            1,22%
   34                36                                                                                            1,31%
   37                39                                                                                            1,40%
   40                50                                                                                            1,50%
 
   Το τελικό ποσό σύνταξης καθορίζεται για όλα τα έτη με βάση το συντελεστή που αντιστοιχεί στο τελευταίο πλήρες έτος ασφάλισης.
   Ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές, για τον υπολογισμό της αναλογικής σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών που έλαβε ο υπάλληλος καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου, πλην των αποδοχών του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης και επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς τον υπολογισμό των τρίμηνων αποδοχών, των δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, δια του αριθμού των μηνών υπηρεσίας που έχει πραγματοποιήσει ο υπάλληλος εντός της χρονικής αυτής περιόδου. Για τον προσδιορισμό των παραπάνω ασφαλιστέων αποδοχών, οι αποδοχές του υπαλλήλου, για κάθε ημερολογιακό έτος, πλην των ασφαλιστέων αποδοχών του τελευταίου έτους ή τμήματος έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης, λαμβάνονται υπόψη αυξημένες κατά ποσοστό που καθορίζεται με τυπικό νόμο και με βάση τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και συντελεστή ωρίμανσης.
   Όσοι έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλιση του Δημοσίου έως και 31.12.2010 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1.1.2015 δικαιούνται:
α) αναλογικό τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31.12.2010, το οποίο υπολογίζεται με βάση τις οικείες διατάξεις του π.δ. 169/2007, του ν. 2084/1992, καθώς και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο συνταξιοδότησής τους,
β) αναλογικό τμήμα σύνταξης με βάση το χρόνο ασφάλισής τους από 1.1.2011 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους.
 Το ποσό για το αναλογικό τμήμα της σύνταξης των υπαλλήλων αυτών για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης, υπολογίζεται σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, αφού πρώτα συνυπολογιστούν τα έτη ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος έως 31.12.2010, οι δε συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του αναλογικού τμήματος της σύνταξης από 1.1.2011 και εφεξής, είναι αυτές που προσδιορίζονται από το έτος αυτό και μετά.
   Ειδικά για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης πριν την 1.1.2015 το τμήμα της μηνιαίας σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε έτος ασφάλισης από 1.1.2013 και εφεξής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
 Οι διατάξεις του άρθρου 3 και αυτού του άρθρου δεν έχουν εφαρμογή για τους στρατεύσιμους οπλίτες αναπήρους ειρηνικής περιόδου των οποίων η σύνταξη εξακολουθεί να υπολογίζεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, κατά περίπτωση, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.
 
  •                Με το άρθρο 6 επισημαίνεται ότι κατ’ εξαίρεση για τους υπαλλήλους που έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά αρκεί η συμπλήρωση εικοσαετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, η οποία αυξάνεται κατά ένα (1) έτος για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία εντός του έτους 2011 και για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία από 1.1.2012 και μετά, κατά δύο (2) έτη για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο κατάταξής τους.

  •                Με το άρθρο 7 από 1.1.2014 οι καταβαλλόμενες συντάξεις συμπεριλαμβανομένων των χορηγιών και των βοηθημάτων του Δημοσίου, αναπροσαρμόζονται μόνο με διάταξη ειδικού νόμου, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 του Συντάγματος στη βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Η συγκεκριμένη διάταξη υπερισχύει κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου ή κανονιστικής πράξης με την οποία προβλέπεται η αναπροσαρμογή ή αύξηση σύνταξης, χορηγίας ή βοηθήματος, που καταβάλλεται από το Δημόσιο, κατά τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο στη διάταξη αυτή.
   Επίσης τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, τα οποία προβλέπονται από καταστατικές ή γενικές διατάξεις νόμων, ανακαθορίζονται κατά τη μεταβολή του προσδόκιμου ζωής του πληθυσμού της χώρας, με σημείο αναφοράς την ηλικία των εξήντα πέντε (65) ετών. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2021 και κατά την πρώτη εφαρμογή της, λαμβάνεται υπόψη η μεταβολή της δεκαετίας 2010 έως και 2020. Από 1.1.2024 τα ανωτέρω όρια ανακαθορίζονται ανά τριετία. Ο ανακαθορισμός των ορίων ηλικίας γίνεται με ειδικό νόμο.
 
  •                Με το άρθρο 11 θεσπίζεται από 1.8.2010 Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) η οποία τηρείται σε λογαριασμό με οικονομική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.Γ.Ε.), το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις του νόμου Πετραλιά.
   Σκοπός του λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.).
Η Ε.Α.Σ. παρακρατείται μηνιαία από τις συντάξεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο ως εξής:
α) Για συντάξεις  από 1.400,01 € έως   1.700,00 €, ποσοστό 3%.
β) Για συντάξεις  από  1.700,01 €  έως   2.000,00 €,  ποσοστό 4%.
γ) Για συντάξεις  από  2.000,01 €  έως   2.300,00 €,  ποσοστό 5%.
δ) Για συντάξεις  από  2.300,01 €  έως   2.600,00 €,  ποσοστό 6%.
ε) Για συντάξεις  από  2.600,01 €  έως   2.900,00 €,  ποσοστό 7%.
στ) Για συντάξεις από 2.900,01 €  έως  3.200,00 €,   ποσοστό 8%.
ζ) Για συντάξεις  από  3.200,01 € έως   3.500,00 €,   ποσοστό 9%.
η) Για συντάξεις  από  3.500,01 €        και άνω,          ποσοστό 10
 
    Για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού της σύνταξης του άρθρου αυτού, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της μηνιαίας σύνταξης, καθώς και τα συγκαταβαλλόμενα  με αυτή ποσά.
    Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400 €).
   Από την κράτηση αυτή εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας, καθώς και όσοι λαμβάνουν πολεμική σύνταξη, ή σύνταξη ως παθόντες στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης ή βάσει νομοθετικών διατάξεων.
 
  •                Με το άρθρο 12 χορηγείται στους συνταξιούχους από ίδιο δικαίωμα ή από μεταβίβαση εφάπαξ έκτακτη οικονομική παροχή για το έτος 2009. Το ποσό της έκτακτης οικονομικής παροχής ανέρχεται:
α) σε 500 ευρώ για μηνιαία ακαθάριστη βασική σύνταξη, μέχρι του ποσού των 800 ευρώ,
β) σε 300 ευρώ για μηνιαία ακαθάριστη βασική σύνταξη από του ποσού των 800,01 ευρώ μέχρι του ποσού των 1.100 ευρώ.
   Για μηνιαία ακαθάριστη βασική σύνταξη ποσού από 1.100,01 ευρώ και άνω δεν καταβάλλεται η έκτακτη οικονομική παροχή.
  Ως ημερομηνία προσδιορισμού του ποσού της μηνιαίας ακαθάριστης βασικής σύνταξης, λαμβάνεται υπόψη η 31.12.2008.
   Η ανωτέρω έκτακτη οικονομική παροχή είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε κράτηση για υγειονομική περίθαλψη και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ..
  •                Με το άρθρο 20 τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των συναδέλφων που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010 δεν θίγονται από την παραμονή τους στην υπηρεσία μετά την ημερομηνία αυτή και τυχόν συνταξιοδοτικές μεταβολές στη διάρκεια αυτής δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους, τον τρόπο υπολογισμού, καθώς και το χρόνο έναρξης καταβολής της σύνταξής τους.
   Για τους συναδέλφους που θεμελιώνουν, σύμφωνα με τις υφιστάμενες μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου διατάξεις, συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2011, η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά ενάμισι (1 ½) επιπλέον έτος.
   Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2012 η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά τρία (3) επιπλέον έτη.
   Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2013, η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά τεσσεράμισι (4 ½) επιπλέον έτη και
για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2014, η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά έξι (6) επιπλέον έτη.
   Επίσης για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2014, ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου διατάξεις του άρθρου 42 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007) και του άρθρου 1 του ν. 3029/2002. Για όσους  θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, η σύνταξή τους υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού.
 Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά:
α. Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007), όπως ισχύει σήμερα.
β. Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007) και ισχύει σήμερα.
γ. Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ115 Α΄) περί διαδοχικής ασφάλισης, που εφαρμόζονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα.
   Για τη συγκεκριμένη κατηγορία των υπαλλήλων, που απομακρύνονται αυτεπαγγέλτως, εκτός των περιπτώσεων επιβολής καταστατικής ποινής που συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος καταβολής σύνταξης, η σύνταξη καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του χρόνου που αντιστοιχεί στα τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής υπηρεσίας ή με τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60ού) έτους της ηλικίας.
   Επίσης ο διπλασιασμός του συντάξιμου χρόνου των πυροσβεστών, γίνεται μόνον εφόσον αυτοί συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής υπηρεσίας.
   To δικαίωμα ανάκλησης της αίτησης παραίτησης, λόγω συνταξιοδότησης, που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου μόνου του ν. 3847/2010 (ΦΕΚ 67 Α΄) παρέχεται για ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
 
  • ·               Με το άρθρο 22 αναγνωρίζεται για τον υπολογισμό του χρόνου θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ο ελάχιστος χρόνος σπουδών στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάταξής τους, για την απόκτηση ενός πτυχίου σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον αυτός δεν λογίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα με άλλες διατάξεις.
   Ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, (ΦΕΚ 210 Α΄), αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, από τους ενδιαφερομένους. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ΣΤ΄ του άρθρου 55 του ν. 1249/1982 ΦΕΚ 43 Α΄) και παρακρατούνται κατά το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ’ ανώτατο όριο για μία πενταετία.
   Ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει καταταγεί μέχρι την 31.12.1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1.1.2015 και μετά προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 59 του π.δ. 169/2007, εισφοράς για τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας.
 
                                                                       Για την Ε.Α.Κ.Π.
                                                           Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                                     Βλάχος Δημήτριος – Καραγκούνης Δημήτριος – Μιχαήλ Μιχαήλ
.,
Κατεβάστε εδώ το έγγραφο στην κανονική του μορφή: www.old.eakp.gr/pdf/neoasfalistiko.doc
.
Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: www.old.eakp.gr/pdf/ 3865 2010.pdf


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ε.Α.Κ.Π.