Ημερομηνία:09-08-2010
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ 2010

 Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν    
                                               Ε.Α.Κ.Π.
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος   
.                                                                                                                                                                                                      .
Τηλ .& fax :2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891- 6978520351, Web site WWW.old.eakp.gr, E mail: info@old.eakp.gr                          
 
 ΑΘΗΝΑ  10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010  
 
 
                                                       ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
                          ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ TA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
 
 
     Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, η Ε.Α.Κ.Π. με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων που προέκυψαν μετά από τις τακτικές μεταθέσεις σχετικά με την άρνηση ή την διφορούμενη στάση που αντιμετωπίζουν από την πλευρά της υπηρεσίας όσο αφορά την χορήγηση των οδοιπορικών τους εξόδων, ενημερώνει ότι:
  •            Εξαίρεση από τα έξοδα μετάθεσης προκύπτει μόνο για όσους σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Νόμου Ν. 2685/99 (Φ.Ε.Κ. Α΄35) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις», μετατίθενται με αίτησή τους σε διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ετών από την προηγούμενη μετάθεση.   
  •            Με τον Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Φ.Ε.Κ. Α΄40), η μόνη αλλαγή που έγινε και αφορά τα οδοιπορικά έξοδα μεταθέσεων, είναι αυτή της παραγράφου 11 του άρθρου 9 μέσω της οποίας αυξάνεται το όριο των εκατό (100) χιλιομέτρων των παραγράφων 4 & 6 του άρθρου 14 του Ν. 2685/1999 σε μέχρι εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα, προκειμένου να χορηγηθεί στον μετακινούμενο υπάλληλο εκτός του βασικού ποσού εξόδων μετάθεσης, το επιπλέον ποσό για κάθε χιλιόμετρο πέραν του ορίου των 150 χιλ.
 
     Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι όσοι υπάλληλοι μετατέθηκαν προς τον τόπο συμφερόντων τους δικαιούνται τα έξοδα μετάθεσης εκτός της προαναφερόμενης περίπτωσης του άρθρου 15 του Ν. 2685/1999
    Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν πρέπει ναυποβάλλουν ανάλογες αναφορές στις υπηρεσίες τους προκειμένου να λάβουν την αντίστοιχη αποζημίωση και σε περίπτωση οποιασδήποτε άρνησης, αυτή θα πρέπει να είναι έγγραφη και σαφώς αιτιολογημένη, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να προχωρήσει στην διεκδίκηση της και με ένδικα μέσα αν αυτό κριθεί απαραίτητο.
 
 
 
                                                                       Για την Ε.Α.Κ.Π.
                                                           Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
 
                                     Βλάχος Δημήτριος – Καραγκούνης Δημήτριος – Μιχαήλ Μιχαήλ
.
κατεβάστε εδώ το έγγραφο στην κανονική του μορφή: www.old.eakp.gr/pdf/odiporika.doc


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ε.Α.Κ.Π.