Ημερομηνία:11-01-2011
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΠΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 210/92 Κ.Ε.Υ.Π.Σ.

 Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η   Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν    
                                               Ε.Α.Κ.Π.
  Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος   
.                                                                                                                                                                                          .
Τηλ .& fax :2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891- 6978520351, Web site WWW.old.eakp.gr, E mail: info@old.eakp.gr                        
 
Αθήνα 12 Ιανουαρίου 2011                        
 .
                                 ΠΡΟΣ : Την  Επιτροπή του Α.Π.Σ. για την αναμόρφωση του Π.Δ. 210/92
                                               Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος
 
                                     Κοιν/ση:
                                   1ον   Ko Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρήστο Παπουτσή                                          
                                   2ον    KοΥφυπουργόΠροστασίας του Πολίτη Εμμανουήλ ‘Οθωνα             
                                   3ον   Κο Αρχηγό Π.Σ. Στεφανίδη Στυλιανό
                                   4ον   Προϊστάμενο Β΄ κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης  
                                   5ον   Πολιτικούς Φορείς -Α.Δ.Ε.Δ.Υ.– Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.- Πρωτ/μιες Ενώσεις     
 
           ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Υ.Π.Σ.
 
    Είναι κοινή διαπίστωση όλων η αναγκαιότητα σύνταξης ενός νέου, σύγχρονου, εσωτερικού κανονισμού, με τη συμμετοχή υπηρεσιακών και συνδικαλιστικών παραγόντων. Ο υπάρχον κανονισμός (Π.Δ. 210/1992), που στην ουσία αποτέλεσε μια «σύγχρονη» αναδιατύπωση του προηγούμενου (Β.Δ. 9-12-1948/21-1-1949), είχε συνταχθεί στο πνεύμα των προηγούμενων δεκαετιών, με αποτέλεσμα να μην αντικατοπτρίζει τη σημερινή αντικειμενική πραγματικότητα.
    Η πρόταση μας για τη σύνταξη νέου εσωτερικού κανονισμού της υπηρεσίας μας, συνδέεται άρρηκτα με τις θέσεις μας για την αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος με βασικό άξονα την αποστρατικοποίησή του και γενικότερα για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των υπαλλήλων και την ομαλή διεκπεραίωση του επιχειρησιακού έργου, χωρίς φυσικά το ένα να υφίσταται σε βάρος του άλλου.
    Οι βασικές παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να συνταχθεί ένας σύγχρονος και δημοκρατικός εσωτερικός κανονισμός σύμφωνα με τα ισχύοντα στους πολιτικούς υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, είναι οι εξής:
  •         Απεγκλωβισμός από τα Σώματα Ασφαλείας
   Επιβάλλεται η εξαίρεση του Π.Σ. από τα σώματα ασφαλείας στη βάση της εξυπηρέτησης της κοινωνικής του αποστολής, που αποτελεί την πάγια θέση της Ε.Α.Κ.Π. από την ίδρυσή της και έχει εκφραστεί μέσα από την πρότασή της για την αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος ( επισυνάπτουμε), που κατατέθηκε σε όλους τους αρμόδιους φορείς. 
  •         Εκδημοκρατισμός του θεσμικού πλαισίου 
   Για να μπορέσει το Π.Σ. να μπει σε τροχεία βιώσιμης και ουσιαστικής αναδιοργάνωσης πρέπει να απεγκλωβιστεί από την αγκυλωτική λογική που διαπνέει σήμερα στο σύνολο του το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του. Επίσης στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού, της αποστρατικοποίησης της υπηρεσίας και της μετατροπής της σε πολιτική, επιβάλλεται η κατάργηση των αντιδημοκρατικών και αντιδραστικών διατάξεων, με απαρχή τον νόμο 3511/2006.        
  •         Κατάργηση των αναχρονιστικών διατάξεων
    Η ύπαρξη αναχρονιστικών διατάξεων εγκλωβίζουν την πρωτοβουλία και την δημιουργικότητα των υπαλλήλων σε μία αποστεωμένη λογική σχεδιασμού και οργάνωσης. Ούτως ή άλλως κυρίως μετά το 1998 που έγινε η μεταφορά της δασοπυρόσβεσης στο Π.Σ. επήλθαν ριζικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών οι οποίες δεν κωδικοποιούνται από τις υπάρχουσες διατάξεις. Η δημιουργία των κλιμακίων και η διασπορά της δύναμης άλλαξε τα λειτουργικά και επιχειρησιακά δεδομένα των υπηρεσιών. Απουσιάζει από τον εσωτερικό κανονισμό το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας των κλιμακίων τα οποία υπολειτουργούν στην βάση ενός σαθρού πλαισίου εξάρτησης από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και χρήζουν άμεσης αναβάθμισης σε σταθμούς τουλάχιστον Δ΄ τάξης.  
  •        Κωδικοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας
    Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνταξη νέου κανονισμού είναι η καταγραφή, ανάλυση και κωδικοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας (ανάλογη εργασία έχει εκπονηθεί από την Ε.Α.Κ.Π. και επισυνάπτεται), προκειμένου ο Κ.Ε.Υ.Π.Σ. να συνάδει απόλυτα με τις διατάξεις αυτής και να μη δημιουργεί συγχύσεις και παρερμηνείες σε ότι αφορά την εφαρμογή του.
 ► Επιπλέον ο νέος εσωτερικός κανονισμός θα πρέπει να αναφέρεται αποκλειστικά σε διατάξεις που αφορούν  τη διάρθρωση και λειτουργία της υπηρεσίας στον επιχειρησιακό και διοικητικό τομέα, τις αρμοδιότητες των οργάνων της και τα καθήκοντα των υπαλλήλων, που θα συνδέονται άμεσα με τις σύγχρονες ανάγκες που απαιτεί η επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη.
 ► Αρμοδιότητες όπως η διεξαγωγή της υγειονομικής υπηρεσίας, της οικονομικής και λογιστικής υπηρεσίας και της διαχείρισης υλικού, θα πρέπει να διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να μην συμπεριλαμβάνονται στον κανονισμό.
 ► Επίσης για θέματα ωραρίου, αδειών και γονικών διευκολύνσεων που σημειωτέων απαιτείται άμεση προώθηση της νομοθετικής τους ρύθμισης λόγω των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες γονείς πυροσβεστικοί υπάλληλοι, καθώς και πειθαρχικού δικαίου, ηθικών και υλικών αμοιβών, να εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3528/2007 (δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας), σε συνάρτηση με γενικές και ειδικές διατάξεις που αφορούν τους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους.  
 
  Η Ε.Α.Κ.Π. σας καταθέτει την πρόταση της με δεδομένη την πρόθεση της να βοηθήσει σε όποιο επίπεδο της ζητηθεί για την ουσιαστική ολοκλήρωση της ανασύνταξης του Κ.Ε.Υ.Π.Σ. 
 
                                              Για την Ε.Α.Κ.Π.
                                 Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
 
              Βλάχος Δημήτριος – Καραγκούνης Δημήτριος - Μιχαήλ Μιχαήλ  
.


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ε.Α.Κ.Π.