Ημερομηνία:24-09-2006
ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜ. ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

                                                                                        ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

 •  Για την«ανασυγκρότηση του Πυρ/κού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες ρυθμίσεις».


  Με το νομοσχέδιο αυτό, που από την ημέρα δημοσίευσής του στην εφημερίδα της Κυβέρνησης θα αποτελέσει και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος, επιχειρείται μια αναοριοθέτηση της οργάνωσης και της αποστολής του.
  Σύμφωνα με τη συνημμένη αιτιολογική έκθεση  επιχειρείται μια «επανοικοδόμηση» του Πυροσβεστικού Σώματος με εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων για την ορθολογικότερη ανάπτυξη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών. Συμβαίνει όμως αυτό στην πράξη;
  Ενδεικτικά είναι δυνατόν να αναφερθούν διατάξεις που οδηγούν σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της ορθολογικής και αποτελεσματικής λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος. Άλλες πάλι σαφώς δε συνάδουν στη σύγχρονη δημοκρατική αντίληψη ή δεν οδηγούν σε υποχρεωτικότητα εφαρμογής αλλά επαφίενται στη δυνητική έκδοση υπουργικών αποφάσεων και Προεδρικών διαταγμάτων για την υλοποίησή τους. Και συγκεκριμένα: 
      Ενώ καταργούνται σιωπηρά διατάξεις του Ν.4661/1930, του Π.Δ.96/1987, του Π.Δ. 210/1992, του Π.Δ. 397/1998 και του Ν.2612/1998, επαναφέρεται με ρητή διατύπωση, ενώ σε όλα τα μέχρι σήμερα νομοθετικά κείμενα δεν υπήρχε και έτεινε να καταργηθεί σιωπηρά, το άρθρο 9 του χουντικού Α.Ν. 360/1968 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κειμένων διατάξεων», το οποίο όρισε τους υπηρετούντες υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος ως « άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας» ή γενικότερα το Πυροσβεστικό Σώμα ως «Σώμα Ασφαλείας».
  ·  Στο άρθρο 8, όπως αναλύεται στην αιτιολογική έκθεση, αναφέρεται ότι η απασχόληση εποχικού προσωπικού και μόνο κατά την αντιπυρική περίοδο, τελεί υπό την προϋπόθεση ύπαρξης υπηρεσιακών αναγκών λόγω έλλειψης πυροσβεστικού προσωπικού και εγγραφής στον προϋπολογισμό των απαραίτητων πιστώσεων. Με βάση όμως αυτή την προϋπόθεση επιχειρείται στη συνέχεια να αφαιρεθεί η δυνατότητα υποστήριξης από το προσωπικό αυτό ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αποκρύπτοντας το γεγονός ότι τα 4.000 οργανικά κενά δημιουργούν πάγιες ανάγκες που εκφεύγουν από την εποχικότητα (πρόσληψη κατά την αντιπυρική περίοδο). Επίσης δεν γίνεται διάκριση στο προσωπικό σε μάχημους και διοικητικής υποστήριξης υπαλλήλους , παρ' ότι ήταν βασική δέσμευση της κυβέρνησης προεκλογικά.
  · Στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου προβλέπεται ότι με Π.Δ. που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, μπορεί μεταξύ άλλων να καθορίζεται και ο χρόνος εργασίας του προσωπικού. Με δεδομένο ότι το παρόν σχέδιο νόμου ορίζει στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 ότι το Π.Σ. διέπεται από δικούς του οργανικούς νόμους και κανονισμούς και σε όσα μόνο θέματα δε ρυθμίζονται από αυτούς εφαρμόζεται η διαδικασία που ισχύει για τους πολιτικούς δημόσιους υπάλληλους, είναι πιθανό με την έκδοση Π.Δ. να μεταβληθούν οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων προς το χειρότερο σύμφωνα με τις οξυμένες υπηρεσιακές ανάγκες λόγω έλλειψης οργανικών θέσεων.
  · Σοβαρότατα θέματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων καθώς και λύση χρόνιων προβλημάτων παραπέμπονται στις… καλένδες μέσω Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων που θα εκδοθούν. Αφορούν δηλαδή σε δυνητικότητα και όχι άμεση εφαρμογή.(άρθρο 3 παράγρ. 5, άρθρο 4 παράγρ. 8,9 &10, άρθρο 9 παράγρ.2, άρθρο 10 παράγρ.3, άρθρο 18 παράγρ.5,6,7& 8, άρθρο 21).
  · Σύμφωνα με την παράγρ. 3 του άρθρου 23 καταργείται η παράγρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3103/2003, σύμφωνα με την οποία χορηγείτο μηνιαίο επίδομα ύψους 250,00 € και περιορίζεται μόνο για τους υπηρετούντες υπάλληλους των Ε.Μ.Α.Κ. Η «εξοικονόμηση πόρων» σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους επί του νομοσχεδίου ανέρχεται στο ποσόν των 140.000,00 € ετήσια.
  · Κατάργηση 134 θέσεων πολιτικού προσωπικού του Π.Σ.( 79 μόνιμου προσωπικού και 55 με σύμβαση αορίστου χρόνου). Έτσι στον κλάδο της καθαριότητας , σύμφωνα με την παράγρ. 1α 3 του άρθρου 10, απομένουν 75 μόνο οργανικές θέσεις ( 65 μόνιμες και 10 σύμβασης αορίστου χρόνου, αφήνοντας ελεύθερο πλέον το χώρο για ανάθεση της καθαριότητας σε γραφεία ιδιωτών. Η «εξοικονόμηση πόρων» σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους επί του νομοσχεδίου ανέρχεται στο ποσόν των 1.970.000,00 € ετήσια.
  · Θεσπίζεται με την παράγρ. 4 του άρθρου 12 ειδικό παράβολο συμμετοχής των υποψηφίων για την πρόσληψη στο Π.Σ., ακολουθώντας τη συνήθη πλέον εισπρακτική πρακτική του Δημοσίου. 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                          ΣΑΒΒΑΣ      ΘΕΟΔΩΡΗΣΔείτε όλες τις Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ε.Α.Κ.Π.