Ημερομηνία:18-10-2006
Eπισημάνσεις ΕΑΚΠ στο Σχ. Νόμου για Αναδιοργάνωση

                                                                              ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

                                                                                   Της 
                                             ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 
                                                                   ΕΠΊ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ 
                                                                                   Για την 

 « Αναδιοργάνωση του Πυρ/κού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες ρυθμίσεις».

Με το νομοσχέδιο αυτό, που από την ημέρα δημοσίευσής του στην εφημερίδα της Κυβέρνησης θα αποτελέσει και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος, επιχειρείται μια αναοριοθέτηση της οργάνωσης και της αποστολής του προς αντιδραστική κατεύθυνση .
Σύμφωνα με τη συνημμένη αιτιολογική έκθεση επιχειρείται μια «επανοικοδόμηση» του Πυ-ροσβεστικού Σώματος με εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων για την ορθολογικότερη ανάπτυξη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών. Συμβαίνει όμως αυτό στην πράξη;
Με το νομοσχέδιο αυτό δεν επιχειρείται μια «επανοικοδόμηση» του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά μια στρατιωτικοποίηση και μια αποδιάρθρωσή του με πλήρη ανατροπή εργασιακών και υπηρεσιακών σχέσεων. Για το λόγο αυτό η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών στο Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. την 3η Οκτώβρη 2006 που συγκλήθηκε για προσχηματικούς λόγους και κατόπιν παρότρυνσης της, κατάθεσε πρόταση για απόσυρση του νομοσχεδίου, η οποία καταψηφίστηκε από τη Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ., ενώ τα δύο μόνο παρευρισκόμενα μέλη της Π.Α.Σ.Κ.Π. από τα έξη που συμμετέχουν στο Δ.Σ. δήλωσαν άγνοια και στη συνέχεια στήριξαν το νομοσχέδιο.
Να σημειωθεί επίσης πως τα Προεδρεία των Διοικήσεων της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και της Ε.Α.Π.Σ. συμμετείχαν στην αρμόδια επιτροπή σύνταξης και τη σύμφωνη γνώμη τους καταρτίστηκε το σχέδιο νόμου και παρ΄ ότι είχε εισαχθεί από τις 20/09/2006 στην βουλή καμία αναφορά δεν έγινε σε αυτό και καμία ενημέρωση δεν έκαναν προς τις πρωτοβάθμιες Ενώσεις και τα μέλη τους . Ειδικότερα η Ε.Α.Π.Σ. που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιτροπή «ποιεί την νησαν» για το νομοσχέδιο χωρίς την παραμικρή ανακοίνωση και ενημέρωση της ιστοσελίδας της από την 7-9-2006.
Το σχέδιο νόμου που εισήχθηκε για ψήφιση στη Βουλή οδηγεί σε πισωγύρισμα πολλών κατακτήσεών μας. Θετικές διατάξεις μιας σειράς νόμων σιωπηρά αντικαθιστούνται (καταργούνται) και με τη θέσπιση νέων ρυθμίσεων κατ΄ εξουσιοδότησή του με Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις είναι δυνατή η ανατροπή των εργασια-κών και υπηρεσιακών μας σχέσεων, της εκπαίδευσης και της φυσιογνωμίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

                                                Με τη ψήφισή του νομοσχεδίου επιδιώκεται

 ---  Η στρατιωτικοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος και ο ασφυκτικός εναγκαλισμός του στη χουντικής έμπνευσης ένταξή του στα Σώματα Ασφαλείας η οποία έτεινε να καταργηθεί σιωπηρά στην πράξη. 

 •   Επαναφέρεται με ρητή διατύπωση, ενώ σε όλα τα μέχρι σήμερα νομοθετικά κείμενα δεν υπήρχε, το άρθρο 9 του χουντικού Α.Ν. 360/1968 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κειμένων διατάξεων», το οποίο όριζε τους υπηρετούντες υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος ως «άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας» ή γενικότερα το Πυροσβεστικό Σώμα ως «Σώμα Ασφαλείας».
 • Ορίζεται ρητά ότι όλες οι υπηρεσίες του Π.Σ. τελούν σε διαρκή ετοιμότητα -διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση αναγκαίας επέμβασης και λειτουργούν σε 24ωρη βάση χωρίς να γίνεται διαχωρισμός σε προσωπικό επιχειρησιακής δράσης και διοικητικής υποστήριξης.
 • Από τακτικοί δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι οι πυροσβέστες ονομάζονται μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
 •  Με Π.Δ. που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζεται προσωπικό που θα οπλοφορεί. Οι προανακριτικοί υπάλληλοι μπορούν να είναι όλοι από το βαθμό του Αρχιπυροσβέστη, γίνεται αντιληπτό ότι το Π.Σ. πλέον είναι δυνατό στην πλειοψηφία του να φέρει οπλισμό.
  Αυτό σε συνδυασμό με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου περί συνδρομής σε άλλες χώρες στο πλαίσιο των ισχυουσών διακρατικών συμφωνιών και των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από το Κοινοτικό και Διεθνές δίκαιο, της παραγράφου 2 του άρθρου 1 για συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου και την παράγραφο 4 του άρθρου 7 περί συμμετοχής ιδιωτικών φορέων στα συμβούλια διαχείρισης κρίσεων, γίνεται πλέον φανερό ότι το Πυροσβεστικό Σώμα μπαίνει για τα καλά στις δυνάμεις καταστολής, όπου και όταν καλείται είτε στο εσωτερικό της χώρας (κινητοποιήσεις εργαζομένων) είτε στο εξωτερικό (π.χ. Ιράκ – κατάσβεση πυρκαγιών πετρελαιοπηγών μετά από εξέγερση) και με δυνατότητα οπλοφορίας.
  Η επίκληση της οπλοφορίας για την ενάσκηση και μόνο των ανακριτικών καθηκόντων δεν μπορεί να επαναφέρεται με ειδικό άρθρο στο παρόν σχέδιο νόμου, μιας και υπήρχε σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.
  Να σημειωθεί, επίσης, ότι οι δασικοί υπάλληλοι πριν την ανάληψη της δασοπυρόσβεσης από το Π.Σ., εκτελούσαν καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου, αλλά δεν οπλοφορούσαν. 

     ---   Ο περιορισμός των συνδικαλιστικών ελευθεριών, από τη στρατιωτικοποίηση με στόχευση την κα-τάργηση του δικαιώματος του συνδικαλισμού στο Πυροσβεστικό Σώμα σύμφωνα με το Ν.1264/1982 και τον περιορισμό του στα πλαίσια του Ν.2265/1994 ( 30α Ν.1264/19892) Φ.Ε.Κ. Α' 209 όπως ισχύει στους αστυνομικούς, όπου εισάγονται περιορισμοί όπως: Δημιουργίας παρατάξεων, συμμετοχής σε συνελεύσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων, απαγορεύσεις συμμετοχής σε απεργίες, καθώς και σε κάθε είδους εκδηλώσεις πολιτικών ή συνδικαλιστικών φορέων ή πολιτικών προσώπων, άσκησης προπαγάνδας υπέρ ή κατά αυτών, ανάμειξης με οποιονδήποτε τρόπο σε θέματα διοίκησης των Υπηρεσιών, προσχώρησης ή εγγραφής τους ως μελών άλλων επαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων , συμμετοχής σε τρι-τοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των πολιτικών τακτικών δημοσίων υπαλλήλων όπως η Α.Δ.Ε.Δ.Υ .
Η σιωπηρή προσπάθεια που έγινε από τα προεδρεία των Ομοσπονδιών και με την συμμετοχή της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. χωρίς απόφαση του Δ.Σ. στην σύσκεψη της Δράμας το 2004 για σύσταση συνομοσπονδίας των Σ. A. η οποία αποκαλύφθηκε και ανακόπηκε από την παρέμβαση της Ε.Α.Κ.Π στο 6ο Συνέδριο ήταν προάγγελος της σημερινής πράξης και δείχνει ποιος είναι ο στόχο της .


Δεν είναι άσχετη με τα παραπάνω και η παρεμπόδιση άσκησης των καθηκόντων τους στους πυρο-σβέστες που εκλέγονται σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων.
Η διάταξη της παραγρ. 1 του άρθρου 23, σύμφωνα με την οποία εισάγεται εξαίρεση της παραγρ. 8 του άρθρου 139 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄) για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που εκλέγονται σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων. Έτσι οι εκλεγόμενοι σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων, διαρκούσης της θητείας τους μετατίθενται και αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή της κοινότητας στην οποία έχουν εκλεγεί . Σε περίπτωση αίτησής τους δεν μετατίθενται ή αποσπούνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί ή στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το Δήμο ή την κοινότητα στην οποία εξελέγησαν σε περίπτωση που δεν υφίσταται αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, κατά παρέκκλιση του νόμου που ρητά αναφέρει ότι οι ρυθμίσεις που καταργούνται ισχύουν και για τους υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας. 

  ---   Η σιωπηρή κατάργηση διατάξεις του Ν.4661/1930, του Π.Δ.96/1987, του Π.Δ. 210/1992, του Π.Δ. 397/1998 και του Ν.2612/1998 και η ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, του ωραρίου εργασίας και των σχετικών με αυτό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης.  

 • Με Π.Δ. που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, μπορεί μεταξύ άλλων να καθορίζεται και ο χρόνος εργασίας του προσωπικού. Με δεδομένο ότι το παρόν σχέδιο νόμου ορίζει στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 ότι το Π.Σ. διέπεται από δικούς του οργανικούς νόμους και κανονισμούς και σε όσα μόνο θέματα δε ρυθμίζονται από αυτούς εφαρμόζεται η διαδικασία που ισχύει για τους πολιτικούς δημόσιους υπάλληλους, είναι πιθανό με την έκδοση Π.Δ. να μεταβληθούν οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων προς το χειρότερο σύμφωνα με τις οξυμένες υπηρεσιακές ανάγκες λόγω έλλειψης οργανικών θέσεων, με δωδεκάωρα, δεκαεξάωρα και ό,τι άλλο χρειαστεί.
  Είναι δε πιθανό, ο επιπλέον αυτός χρόνος, στην περίπτωση που δεν είναι μάχιμης υπηρεσίας, αλλά της γνωστής ως τώρα παράνομης επιφυλακής, να προσμετρηθεί νόμιμα στο χρόνο διευθέτησης της εργα-σίας, με έκδοση Π.Δ. κατ΄ εξουσιοδότηση του νόμου, χωρίς την παραμικρή αποζημίωση.

  ----  Η ρύθμιση των προσλήψεων και της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποκλειστικά από τον Υπουργό Δη-μόσιας Τάξης και την έκδοση Π.Δ. με πρότασή του.
 • Άρθρο 12, παράγραφος 4 (εκπαίδευση) και στο οποίο απουσιάζουν παντελώς ακόμη και αυτές οι προτάσεις βελτίωσης της εκπαίδευσης που υποβλήθηκαν από τους συνδικαλιστικούς φορείς ή από τα πρακτικά έστω επιτροπών που συστάθηκαν κατά καιρούς από την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος.
 • Στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 προβλέπεται ότι το πυροσβεστικό προσωπικό είναι δυνατόν να εκπαιδεύεται ή να μετεκπαιδεύεται και εκτός Πυροσβεστικής Ακαδημίας με έξοδα του ιδίου ή του Δημοσίου, χωρίς να γίνεται η απαραίτητη διάκριση διαχωρισμού. Σε περίπτωση εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης στο εσωτερικό δεν καταβάλλονται οι δαπάνες μετακίνησης, όπως φαίνεται από τη διασταλτική ερ-μηνεία της υποπαραγράφου 3. 

  ---  Η ανατροπή του ισχύοντος Κανονισμού Μεταθέσεων. 
 •  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 διαφαίνεται ότι οι μεταθέσεις, μετακινήσεις, αποσπάσεις κ.λ.π. είναι δυνατόν να ρυθμίζονται με νέο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Αυτό πιθανώς να οδηγήσει σε ανατροπή του ισχύοντος Κανονισμού Μεταθέσεων που έχει θεσμοθετηθεί με το Π.Δ. 170/1996 

  ----  Η μετάθεση σοβαρότατων θεμάτων που αφορούν στην υγεία ή στην ανακούφιση των υπαλλήλων (π.χ. ίδρυση παιδικών σταθμών και κατασκηνώσεων) για το μέλλον μέσω Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων.
 • Άρθρο 18 παράγρ. 6 (με απόφαση Αρχηγού δυνητική ίδρυση λεσχών), Άρθρο 18 παράγρ. 7, 8 (με Π.Δ. που εκδίδονται με πρόταση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης δυνητική ίδρυση παιδικών σταθμών, κατασκηνώσεων). 

  -----  Η σύσταση από τον Υπουργό ταμείου αλληλοβοήθειας (άρθρο 18 παράγρ. 5) με εισφορές αποκλει-στικά των ίδιων των εργαζόμενων, καθώς και από δωρεές και κληρονομιές.
 • Η εξέλιξη αυτή με απουσία κρατικής συνεισφοράς ων, θα αποτελέσει ακόμα ένα βήμα για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων στη χρηματοδότηση της μαύρης τρύπας που δημιούργησαν στο ασφαλιστικό σύστημα οι μέχρι τώρα πολιτικές αφαίμαξης των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων με πρόσφατα κρούσματα την εφάπαξ εισφορά κάθε Δεκέμβριο για ενίσχυση του ειδικού λογαριασμού αρωγής ορφανών τέκνων αστυνομικού, πυροσβεστικού και πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (άρθρο 9 του Ν.2622/1998 με αντικατάσταση της παραγρ. 3 του άρθρου 9 με το εδάφιο γ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.3206/2003) και την παρακράτηση κάθε έτους του 1%ο από τα αποθεματικά των ταμείων μας υπέρ του « Λογαριασμού βελτίωσης κοινωνικής ασφάλισης »που θα καταλήγουν στα θησαυροφυλάκια του τραπεζιτικού κεφαλαίου αφού θα επενδύονται σε αμοιβαία κεφάλαια (παράγρ. 5 του άρθρου 31 του Ν.3232/2004). 

  ----  Η απαγόρευση των εκπροσώπων της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και της Ε.Α.Π.Σ. που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Επιτελικού σχεδιασμού να κοινοποιούν στα μέλη τους τα Πρακτικά που τηρούνται και είναι …απόρρητα (;)
 • Άρθρο 7, παράγραφος 6 του σχεδίου. Σύμφωνα με τον Κώδικα διοικητικής διαδικασίας, αυτό είναι προφανώς παράνομο. 
 •  Η μη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων στα συμβούλια κρίσεων ( Άρθρο 7 του σχεδίου νόμου), παρά τη συμμετοχή σ΄ αυτά ιδιωτικών φορέων(!!!)
  Με τις διατάξεις αυτές επιβάλλεται καθεστώς αδιαφάνειας και ελέγχου . Δεν νοείται στο συμβού-λιο κρίσεων όπου επιβάλλεται να συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργαζόμενων αφού η διαχείριση κρίσεων αφορά και τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται για τους πυροσβέστες που θα καλούνται να επέμβουν, να αποκλείονται από αυτό την ίδια στιγμή που θα καλούνται να συμμε-τέχουν ιδιωτικοί φορείς!!! Επίσης το γεγονός ότι τα πρακτικά των συνεδριάσεων ακόμη και εκεί που θα συμμετέχουν οι συνδικαλιστές θα είναι απόρρητα αλλά θα είναι όμως σε γνώση των ιδιω-τών στο συμβούλιο κρίσεων όπου αυτοί θα συμμετέχουν γεννά πολλά ερωτηματικά για τον ρόλο και τον προσανατολισμό των συμβουλίων αυτών! 


  ----  Η άρνηση της Κυβέρνησης να προσλάβει μόνιμο προσωπικό για το Π.Σ. που προέρχεται από τους εποχικούς πυροσβέστες που πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσληψης. 
 •  Στο άρθρο 8, όπως αναλύεται στην αιτιολογική έκθεση, αναφέρεται ότι η απασχόληση εποχικού προσωπικού και μόνο κατά την αντιπυρική περίοδο, τελεί υπό την προϋπόθεση ύπαρξης υπηρεσιακών αναγκών λόγω έλλειψης πυροσβεστικού προσωπικού και εγγραφής στον προϋπολογισμό των απαραί-τητων πιστώσεων. Με βάση όμως αυτή την προϋπόθεση επιχειρείται στη συνέχεια να αφαιρεθεί η δυ-νατότητα υποστήριξης από το προσωπικό αυτό ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αποκρύπτοντας το γεγονός ότι τα 4.000 οργανικά κενά δημιουργούν πάγιες ανάγκες που εκφεύγουν από την εποχικότητα (πρόσληψη κατά την αντιπυρική περίοδο).
 • Η ρύθμιση αυτή λοιπόν παγιοποιεί το καθεστώς της εποχικότητας για την κάλυψη των αναγκών του Π.Σ. που σημαίνει περιορισμός των προσλήψεων και καμία ελπίδα μόνιμης και σταθερής εργασίας για τους χιλιάδες εποχικούς για την κάλυψη των γενικότερων αναγκών σε επίπεδο πολιτικής προστασίας. 

  ----  Η θέσπιση μηνιαίου ειδικού καταδυτικού επιδόματος ύψους 250,00 € μόνο για τους υπηρετούντες υπάλληλους των Ε.Μ.Α.Κ.
 •  Σύμφωνα με την παράγρ. 3 του άρθρου 23 καταργείται η παράγρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3103/2003 με την οποία έπρεπε να χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους 250,00 € σε όλους για τους υπηρετούντες υπάλληλους του Π.Σ. με ειδικότητα υποβρύχιων καταστροφέων, στην περίπτωση που κάλυπταν τις προϋποθέσεις του νόμου.
  Η «εξοικονόμηση πόρων» σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους επί του νομο-σχεδίου ανέρχεται στο ποσόν των 140.000,00 € ετήσια

  ----   Η διεύρυνση της ανταποδοτικότητας υπηρεσιών με εισπρακτική πολιτική. 
 •  Θεσπίζεται με την παράγρ. 1 του άρθρου 2 ειδικό παράβολο για την πιστοποίηση του προσωπικού πυρασφάλειας των επιχειρήσεων και άλλων φορέων 
 •  Θεσπίζεται με την παράγρ. 4 του άρθρου 12 ειδικό παράβολο συμμετοχής των υποψηφίων για την πρόσληψη στο Π.Σ. 
 •  Θεσπίζεται με την παράγραφο 2α του άρθρου 23 η καταβολή αποζημίωσης υπέρ του Δημοσίου για εκπαίδευση που παρέχεται στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε Αξιωματικούς και λοιπό προσωπικό πυροσβεστικών υπηρεσιών άλλων χωρών και σε προσωπικό του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, των Ο.Τ.Α και μεικτών – ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

  ----  Η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας στο Π.Σ. από την κατάργηση 134 θέσεων ( 79 μόνι-μου προσωπικού και 55 με σύμβαση αορίστου χρόνου). Έτσι στον κλάδο της καθαριότητας απομέ-νουν 75 μόνο οργανικές θέσεις ( 65 μόνιμες και 10 σύμβασης αορίστου χρόνου), αφήνοντας ελεύθε-ρο πλέον το πεδίο για πλήρη ανάθεση της καθαριότητας σε γραφεία ιδιωτών. 
 •  Κατάργηση 134 θέσεων πολιτικού προσωπικού του Π.Σ.( 79 μόνιμου προσωπικού και 55 με σύμβαση αορίστου χρόνου). Έτσι στον κλάδο της καθαριότητας , σύμφωνα με την παράγρ. 1α 3 του άρθρου 10, απομένουν 75 μόνο οργανικές θέσεις ( 65 μόνιμες και 10 σύμβασης αορίστου χρόνου, αφήνοντας ελεύθερο πλέον το χώρο για ανάθεση της καθαριότητας σε γραφεία ιδιωτών, με αποτέλεσμα την ελλιπή καθαριότητα και σε περίπτωση μη επάρκειας κονδυλίων ή απουσίας ιδιωτών από κάποιες περιοχές την επιβάρυνσή μας και με την καθαριότητα των χώρων εργασίας μας.
  Η «εξοικονόμηση πόρων» σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους επί του νομο-σχεδίου ανέρχεται στο ποσόν των 1.970.000,00 € ετήσια.

  ( Το σχέδιο νόμου θα εισαχθεί για συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής την Τρίτη
  24 /10/2006 )


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ε.Α.Κ.Π.