Ημερομηνία:02-03-2008
ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( ΤΕΑΠΑΣΑ )


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(ΤΕΑΠΑΣΑ)
.
                                                           Άρθρο 95
Σύσταση Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π,Α.Σ.Α.)
 
1. Συνιστάται   Νομικό   Πρόσωπο Δημοσίου   Δικαίου   (Ν.Π.Δ.Δ.)   με   την επωνυμία      Ταμείο      Επικουρικής      Ασφάλισης      και      Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α,Π,Α.Σ.Α,)το οποίο τελεί υπό   την   εποπτεία   του   Υπουργείου   Απασχόλησης   και   Κοινωνικής Προστασίας. Έναρξη Λειτουργίας του Τ.Ε.Α.ΠΑΣ.Α. ορίζεται η 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος.
2.  Το ΤΕΑΠΑΣΑ συγκροτούν τρεις (3) κλάδοι: α) κλάδος επικουρικής ασφάλισης, β) κλάδος πρόνοιας και γ) κλάδος υγείας,
3.  Σε κάθε κλάδο του ΤΕΑΠΑΣΑ εντάσσονται, από την έναρξη λειτουργίας του, φορείς επικουρικής ασφάλισης, προνοίας και υγείας, ως Τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος. Ειδικότερα:
Α) Στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης εντάσσονται α) το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΑΥΑΠ),. ως Τομέας Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΑΥΑΠ), β) το Επικουρικό Ταμείο Ελληνικής Χωροφυλακής (ΕΤΕΧ), ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής (ΤΕΑΕΧ) και γ) το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματός (ΤΑΥΠΣ), ως Τομέας-Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΑΥΠΣ).
Β) Στον Κλάδο Πρόνοιας εντάσσονται α) το Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών (ΤΑΑΣ), ως Τομέας Αρωγής Αστυνομικών (ΤΑΑΣ), β) το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΕΤΥΑΠ), ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και γ) το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλου Πυροσβεστικού Σώματος Ε.Τ.Υ.Π.Σ.), ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος.
Γ)   Στον   Κλάδο Υγείας εντάσσεται   ο   Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων -Αστυνομίας Πόλεων (ΚΥΥΑΠ), ως Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΚΥΥΑΠ).
   Oι ανωτέρω Τομείς των Κλάδων και ο ΚΥΥΑΠ διέπονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων εντασσόμενων Ταμείων, οι οποίες καθίστανται εφεξής καταστατικές διατάξεις των Τομέων αυτών και τον ΚΥΥΑΠ, καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.
5.   Στους ανωτέρω Τομείς και τον ΚΥΥΑΠ μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και   οι   υποχρεώσεις   των   ασφαλισμένων   και   συνταξιούχων   τα εντασσόμενων Ταμείων ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισης τους.
6.     Εκκρεμείς αιτήσεις κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α για την παροχή επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ βοηθήματος και υγείας εξετάζονται από τον αντίστοιχο Τομέα του κάθε Κλάδου και τον ΚΥΥΑΠ.
                                                                                                                                   Σελίδα 66 από 78
 .
Άρθρο 96
Σκοπός – Ασφαλιζόμενα  Πρόσωπα
.
Σκοπός του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. είναι   .
α) η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης από τους αντίστοιχους Τομείς των Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη οικογένειας τους κατά τα προβλεπόμενα από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Τομέων αυτών και της γενικότερης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν,
β) η παροχή εφάπαξ βοηθήματος από τους-αντίστοιχους Τομείς των Κλάδων Πρόνοιας στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη' οικογένειας τους κατά τα προβλεπόμενα από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Τομέων αυτών και της γενικότερης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν, και
γ) η χορήγηση συμπληρωματικών παροχών υγείας από τον αντίστοιχο κλάδο -υγείας στους ασφαλισμένους και στα μέλη οικογένειας τους κατά τα προβλεπόμενα από τον οικείο κανονισμό του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων» όπως ισχύει.
.
   Άρθρο 97
     Πόροι τουΤ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
 
1. Πόροί του Τ.ΕΑΠΑΣΑ είναι οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου - εργοδότη και τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους υπέρ των αντίστοιχων Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κλάδοι Υγείας που εντάσσονται ως αυτοτελείς Τομείς και κλάδος, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα τους.
2.   Όλοι οι ανωτέρω πόροι, το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού που προέρχεται   από   τα   εντασσόμενα   Ταμεία   Επικουρικής   Ασφάλισης Πρόνοιας και Κλάδο Υγείας,   καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους,   περιέρχονται   από   την   ημερομηνία   έναρξης   λειτουργίας   του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στους αντίστοιχους αυτοτελείς Τομείς και κλάδο, ως καθολικών διαδόχων των εντασσόμενων Ταμείων,   χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων προσώπων.
                                           .                        
                                                                              Άρθρο 93:
                                                     ΧρόνοςΑσφάλισης
.
1.  Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στα εντασσόμενα Ταμεία συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στη ασφάλιση των αντίστοιχων Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοια που λειτουργούν στο Τ.ΕΑΠΑΣΑ
2.  Στις   περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί χρόνος ασφάλισης σε διαφορετικούς ομοειδείς Τομείς   του   ΤΕΑΠΑΣΑ   ή   άλλο   φορέα.
                                                                                                                                                    Σελίδα 67 από 78
 
 
 
 
 
επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.
.
Άρθρο 99
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και -Πρόνοιας Απασχολουμένων στα  Σώματα Ασφαλείας διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από :
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι ο εκάστοτε αρχαιότερος ανώτατος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, με αναπληρωτή του. τον αμέσως επόμενο αρχαιότερο ανώτατο Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετεί στο λεκανοπέδιο της Αττικής,
β) Έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του  Υπουργείου Εσωτερικών, ανώτερο Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομία με τον αναπληρωτή του,
γ) Πέντε (5) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται τέσσερις (4) από τις οικείες οργανώσεις των τέως ΤΑΑΣ, ΕΤΕΧ, ΤΑΥΑΠ και ΕΤΥΑΠ και ένας (1) από τις οικείες οργανώσεις των τέως ΤΑΥΠΣ και ΕΤΥΠΣ, με τους αναπληρωτές τους.
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από τις οικείες οργανώσεις των τέως ΕΤΕΧ, ΤΑΥΑΠ και ΚΥΥΑΠ καθώς και από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος με τον αναπληρωτή του.
ε) Έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ελλείψει αυτού υπάλληλο ΠΕ κατηγορίας με τουλάχιστον δεκαπενταετή υπηρεσία και Α' βαθμό, ο οποίος επιλέγεται από το Β' κλιμάκιο το Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, με τον αναπληρωτή του.
2. Τα υπό στοιχ. γ και δ μέλη επιλέγονται από πίνακες που περιέχουν  διπλάσιο αριθμό προσώπων, οι οποίοι υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των προτάσεων αυτών; ο Υπουργέ Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προβαίνει στο διορισμό των εκπροσώπων κατά την κρίση του,
3. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου εκπρόσωπος των υπαλλήλων του Ταμείου, όταν συζητούνται θέματα προσωπικού οργάνωσης και λειτουργίας του Ταμείου.
Κατά την πρώτη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι τι εκλογή του εκπροσώπου των υπαλλήλων του Ταμείου, ο εκπρόσωπος αυτός υποδεικνύεται από την ΠΟΠΟΚΠ, εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της σχετικής πρότασης, ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προβαίνει στο διορισμό του εκπροσώπου αυτού και του αναπληρωτή του κατά την κρίση του από την ίδια συνδικαλιστική οργάνωση.
                                                                                      
                                                                                                                                                Σελίδα 68 από 78
.

4.   Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου,   ως   Κυβερνητικός   Επίτροπος,   υπάλληλος   κατηγορίας   ΠΕ, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή Τμήματος της Γενικής  Γραμματείας-Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ο οποίος καλείται πάντοτε επί ποινή ακυρότητας της συνεδρίασης σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ότι έγιναν νόμιμα και σε περίπτωση απουσίας του Κυβερνητικού Επιτρόπου ή του αναπληρωτή του» εφόσον αυτοί έχουν προσκληθεί κανονικά και δεν προσήλθαν.
5. Ο Πρόεδρος, ο Κυβερνητικός Επίτροπος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με ισάριθμους αναπληρωτές, διορίζονται με «απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τριετή θητεία και δεν επιτρέπεται η εκλογή ή ο διορισμός τους για περισσότερες από τρεις συνεχείς θητείες.
 Σέ περίπτωση λήξης της θητείας του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του διορισμού νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρίμηνο από τη λήξη της.
6.   Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Ταμείου, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με πράξη του Προέδρου.
Ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου επιλαμβάνεται της τήρησης των πρακτικών, τα οποία τηρούνται σε αριθμημένα φύλλα βιβλιοδετημένα στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, τηρεί ευρετήριο όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσει και αποστέλλει με εντολή του Προέδρου τις προσκλήσεις στα μέλη αυτού και επιμελείται της κοινοποιήσεως των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον Πρόεδρο και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου -για την εκτέλεση αυτών,
7.  Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής του.
8.  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απουσιάζει επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, ο οποίος κρίνεται από το Δ.Σ αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
9.  Ως  εισηγητής  χωρίς  δικαίωμα  ψήφου  παρίσταται,  ο αρμόδιοςΠροϊστάμενος Διεύθυνσης ανάλογα με τη   φύση του   συζητούμενου θέματος.
10.  Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωση τους από αυτό,
Σε κάθε συνεδρίαση επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες το Διοικητικά Συμβούλιο αποφασίζει την άμεση επικύρωση τους,
11.   Οι   Προϊστάμενοι    των    Διευθύνσεων    έχουν    την    ευθύνη    της παρακολούθησης·   της   εκτέλεσης   των   αποφάσεων   του   Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν τα θέματα αρμοδιότητας τους.
12.   Για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις λειτουργίας των συλλογικών Οργάνων Διοίκησης, όπως ισχύουν κάθε φορά,
13.Το Δ.Σ. συγκαλείται και συνεδριάζει στην έδρα του Ταμείου,

                                                                                                                                          Σελίδα 69 από 78

 
 .
           ..
.                                                                                              Άρθρο 100
 ΑρμοδιότητεςΔιοικητικούΣυμβουλίου
.
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑΠΑΣΑ καθορίζει την πολιτική δράσης του και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης του Ταμείου προς εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
2.. Εισηγείται προς το εποπτεύον Υπουργείο νομοθετικά μέτρα απαραίτητα για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Ταμείου καθώς και για τη βελτίωση ή τροποποίηση των καταστατικών διατάξεων του Ταμείου και των επιμέρους Τομέων και του κλάδου,
3. Ασκεί διοίκηση επί του προσωπικού του Ταμείου αποφασίζοντας για τις υπηρεσιακές μεταβολές αυτού (προσλήψεις, μεταθέσεις, μετατάξεις, τοποθετήσεις, αποσπάσεις κ,λ.π.), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
4, Εγκρίνει   τον   προϋπολογισμό,   απολογισμό   και   ισολογισμό   εκάστου οικονομικού   έτους   καθώς και   τις απαιτούμενες τροποποιήσεις   του προϋπολογισμού κατά την εκτέλεση του.
5,  Διαχειρίζεται την περιουσία του Ταμείου και των επιμέρους Τομέων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
6,  Αποφασίζει για την επενδυτική πολιτική και την εν γένει αξιοποίηση των κεφαλαίων,   της κινητής και ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
7,  Μεριμνά για την είσπραξη των πόρων του Ταμείου και αποφασίζει για τις πάσης φύσεως παροχές:
8. Αποφασίζει τη σύναψη συμβάσεων με τους παρόχους υγείας ήτοι θεραπευτήρια, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά· κέντρα, κέντρα αποκατάστασης - αποθεραπείας, φαρμακοποιούς - φαρμακευτικούς συλλόγους, ιατρούς - ιατρικούς συλλόγους ενιαία για τους ασφαλισμένους του κλάδου υγείας.
9. Αποφασίζει για την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ομάδες εργασίας, εξουσιοδοτώντας τον Πρόεδρο γιο την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
10,Αποφασίζει επί παντός θέματος σχετικά με τη δικαστική επιδίωξη οιασδήποτε αξιώσεως υπέρ ή κατά του Ταμείου σε κάθε δικαστήριο ανεξαρτήτως βαθμού και δικαιοδοσίας.
11.Το Δ.Σ, με απόφαση του, μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο ή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε Προϊσταμένους των υπηρεσιών του Ταμείου.
12. Αποφασίζει για τη χορήγηση δανείων στους ασφαλισμένους, συνταξιούχους και υπαλλήλους του Ταμείου.
13.Αποφασίζει για τη συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα εκπαίδευσης, ενημέρωσης ή επιμόρφωσης.
14.Αποφασίζει τη σύσταση πάγιας προκαταβολής για μικροδαπάνες, το ύψος αυτής, τις πιστώσεις εις βάρος των οποίων επιτρέπεται η πληρωμή δαπανών από αυτή ως και τον ορισμό του υπόλογου διαχειριστή της,
15.Εγκρίνει κάθε είδους δαπάνη, για τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τις
                                                                                                                                         Σελίδα 70 από 78
 
.
 κείμενες διατάξεις, καθορίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις των υποβαλλομένων προσφορών. Δύναται, επίσης, σε. εξαιρετικές περιπτώσεις να αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ,Σ. τη διενέργεια διαγωνισμών-για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και εκτέλεση εργασιών μέχρι του ποσού που προβλέπεται για τους πρόχειρους διαγωνισμούς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
16. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και μισθώσεων ή την παράταση της ισχύος αυτών, τη χορήγηση προκαταβολών σε προμηθευτές, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση, την κήρυξη προμηθευτών έκπτωτων και την κατάπτωση ή μη συμβατικών ρητρών, ως και την καταγγελία των σχετικών συμβάσεων.
17. Αποφαίνεται επί ενστάσεων κατά πάσης φύσεως αποφάσεων οργάνων του Ταμείου, εν όλω ή εν μέρει απορριπτικών και κατά πράξεων επιβολής εισφορών και προσθέτων τελών.
18. Εξετάζει και αποφασίζει για την περαίωση των εκκρεμών κατά την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου υποθέσεων των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων.
19.  Μεριμνά για τη στέγαση των υπηρεσιών του Ταμείου.
.
Άρθρο 101
Διοικητική Οργάνωση
.
Οι υπηρεσίες του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοια; Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.ΕΑΠ.Α.ΣΑ) αποτελούν Κεντρική Υπηρεσία και διαρθρώνονται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
1.      Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού
2.      Διεύθυνση Ασφάλισης -Παροχών
3.      Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής
4.     Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων
Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, το Αυτοτελή Τμήμα Πληροφορικής και το Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων στεγάζονται στο κτίριο του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων επί της οδού Βερανζέρου 48. Η Διεύθυνση Ασφάλισης -Παροχών στεγάζεται στο κτίριο του ΕΤΕΑΜ, επί της οδού Νοταρά 26.
.
                                                          Άρθρο 102
    Διάρθρωση και Αρμοδιότητες των Διευθύνσεων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
          .
1. Η   Διεύθυνση   Διοικητικού-Οικονομικού   διαρθρώνεται   στα   παρακάτω Τμήματα:
α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
γ) Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας
δ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως:
α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
              .
                                                                                                                         Σελίδα  71  από 78
.
.
αα) Ο χειρισμός όλων των   θεμάτων .υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών του πολιτικού προσωπικού του Ταμείου. Η μέριμνα για τη χορήγηση πάσης φύσεως αδειών στο προσωπικό.
αβ)Η τήρηση και ενημέρωση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων του Ταμείου.
αγ) Η μέριμνα για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων του ταμείου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
αδ) Ο χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του αστυνομικού προσωπικού του Ταμείου και τήρηση των ατομικών φακέλων.                            
αε) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου και η κίνηση της σχετικής διαδικασίας για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων.
αστ) Η μελέτη και ο Χειρισμός θεμάτων που αφορούν στη σύσταση, συγχώνευση, κατάργηση υπηρεσιακών μονάδων του Ταμείου καθώς και στην οργάνωση αυτών,
αζ) Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση   των   διαδικασιών   και    βελτίωση   της   ποιότητας   του κανονιστικού περιβάλλοντος,
αη)    Η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή συγχρόνων τεχνικών μεθόδων για την αύξηση της παραγωγικότητας.
αθ) Η επιμέλεια για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας αε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου. .
β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
βα) Η κατάρτιση του ετήσιου γενικού προϋπολογισμού σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. Μέριμνα για την εκτέλεση αυτού.
ββ) Η κατάρτιση του ετήσιου ισολογισμού - απολογισμού του Ταμείου.
βγ) Η τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων του Ταμείου.
βδ) Η λογιστική παρακολούθηση των καταθέσεων στις Τράπεζες, των αποθεματικών και της ταμιακής διαχείρισης κάθε αυτοτελούς Τομέα.
βε) Η λογιστική παρακολούθηση των πάσης φύσεως δαπανών του Ταμείου.
βστ) Η μέριμνα για τη μεταβίβαση των αναγκαίων πιστώσεων πρσς τους Τομείς δια επιτροπικών ενταλμάτων μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ.
βζ) Η σύνταξη της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος,
βη) Η φύλαξη όλων των λογιστικών βιβλίων και η τήρηση αρχείου όλων των παραστατικών οικονομικής διαχείρισης,
βθ) Η μέριμνα για την παροχή στοιχείων στους ελέγχους των λογιστικών βιβλίων που υπόκειται το Ταμείο.
βι) Η είσπραξη του ποσού εκ του ποσοστού συμμετοχής κάθε Τομέα στις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου.
βια) Η μέριμνα για την πραγματοποίηση των παροχών, δαπανών και των εν γένει   υποχρεώσεων του Ταμείου. Έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.
βιβ) Η κατάρτιση των μισθοδοτικών καταστάσεων των υπαλλήλων του Ταμείου,
βιγ) Η επιμέλεια εκκαθάρισης των αποδοχών του προσωπικού και η απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων.
βιδ) Η εκκαθάριση των αποζημίωσης των μελών για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές.
γ) Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας .
.                                                                                                                          
                                                                                                                                                    Σελίδα  72 και 78  
.
γα) Η μέριμνα για την εκμίσθωση ή μίσθωση των αναγκαίων κτιρίων για την   εκμετάλλευση   ή   τη   στέγαση   των   Υπηρεσιών,   η   διαδικασία εκμισθώσεως ή μισθώσεως και η λήψη μέτρων για την ασφάλιση τους,
γβ) Η μέριμνα για την είσπραξη μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας.
γγ) Η εισήγηση για την ανάγκη αγοράς και πώλησης, ανταλλαγής και αντιπαροχής ακινήτων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
γδ) Η τήρηση μητρώου κινητής και ακίνητης περιουσίας.
γε) Η εισήγηση για τη διενέργεια επενδύσεων σε κινητές αξίες, μετά από εμπεριστατωμένη και πλήρως αιτιολογημένη .οικονομική έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των κινητών αξιών,
γστ)   Η   εκτέλεση των αποφάσεων, του Δ.Σ. για κάθε επένδυση   ή ρευστοποίηση   κινητών   αξιών   και   παρακολούθηση   των   χρηματικών διαθεσίμων στις τράπεζες.
γζ) Η ευθύνη της παρακολούθησης και τη αποτίμησης του χαρτοφυλακίου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ταμείου και των Τομέων.
γη) Η φύλαξη των τίτλων ιδιοκτησίας των ακινήτων του Ταμείου και των Τομέων καθώς και η σύνταξη ετήσιας δήλωσης ακίνητης περιουσίας,
γθ) Η ευθύνη της παρακολούθησης των καταβολών προμηθειών, αμοιβών ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως αντιπαροχής- προς τους συμβούλους επενδύσεων,      διαχειριστές      κινητής      και      ακίνητης     περιουσίας, χρηματοπιστωτικά      ιδρύματα,      χρηματιστηριακές      εταιρίες      και θεματοφύλακες, καθώς και της τήρησης των συμβάσεων που διέπουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών.
γι) Η κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων προμηθειών για τον εφοδιασμό όλων των μονάδων του Ταμείου σε εξοπλισμό, έντυπα, υλικά, υπηρεσίες.
δια) Η διενέργεια της διαδικασίας των διαγωνισμών για την προμήθεια των παραπάνω και η μέριμνα για την    κατάρτιση και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
γιβ) Η μέριμνα για τη λήψη κατάλληλων μέτρων και την παροχή στοιχείων ώστε να εξασφαλίζονται αποτελεσματικά οι πάσης φύσεως μηχανισμοί ελέγχου.
δ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
δα) Η διακίνηση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. Τήρηση κοινού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου.
δβ) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν το ωράριο εργασίας.
δγ) Η αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων και βεβαίωση της ακρίβειας αυτών.
δδ) Η υποστήριξη των υπηρεσιακών συμβουλίων για θέματα διοικητικού προσωττικού ή πειθαρχικού.
δε) Η επιμέλεια και η προπαρασκευή των συνεδριάσεων και των πάσης φύσεως επιτροπών, Κοινοποίηση των προσκλήσεων στα μέλη του Δ.Σ.
δστ) Η τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ. και η ανακοίνωση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτού.
δζ) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών και επικύρωση αντιγράφων από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
2, Η   Διεύθυνση   Ασφάλισης-   Παροχών   διαρθρώνεται   στα   παρακάτω Τμήματα:
α) Τμ ήρα Ασφάλισης- Εσόδων
                                                                                                                                                 Σελίδα 73 από 78
.
β) Α' Τμήμα Παροχών
γ) Β' Τμήμα Παροχών
δ) Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας
ε)·Τμήμα-Λογιστηρίου 
στ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλισης- Παροχών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως:
α) Τμήμα Ασφάλισης- Εσόδων
αα) Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση, κάθε ασφαλιζομένου στον αντίστοιχο Τομέα και κλάδο σύμφωνα με   τις ισχύουσες   καταστατικές διατάξεις.
αβ) Η είσπραξη των εσόδων κάθε Τομέα από ασφαλιστικές εισφορές,
Λήψη κάθε αναγκαστικού μέτρου για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών,
αγ) Η τήρηση, ο έλεγχος και η εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων.
αδ) Η ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές εισφορές,
β-γ) Α και Β' Τμήματα Παροχών
Το Α' Τμήμα Παροχών επιμελείται των συνταξιοδοτικών θεμάτων των ασφαλισμένων    των   Τομέων    Επικουρικής . Ασφάλισης    Υπαλλήλων Αστυνομίας   Πόλεων,      Πρόνοιας   Αστυνομίας . Πόλεων,   Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής και Τομέα Αρωγής Αστυνομικών,
Το Β' Τμήμα Παροχών επιμελείται των συνταξιοδοτικών θεμάτων των ασφαλισμένων    των   Τομέων    Επικουρικής    Ασφάλισης    Υπαλλήλων Πυροσβεστικού   Σώματος   και   Πρόνοιας   Υπαλλήλων   Πυροσβεστικού Σώματος, 
Ειδικότερα, έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
β-γα) Η έκδοση αποφάσεων απονομής επικουρικής σύνταξης, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλομένων δικαιολογητικών.
β-γβ)   Η   έκδοση   αποφάσεων   χορήγησης   εφάπαξ   βοηθήματος   ή επιστροφής εισφορών κατά περίπτωση,   σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
β-γγ)    Η   πραγματοποίηση   των   απαιτούμενων   εργασιών   και    της αλληλογραφίας με τους ασφαλισμένους, τις υπηρεσίες και φορείς για τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων.
β-γδ) Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων,
β-γε)    Η    κατάρτιση   των   ατομικών   καταστάσεων   πληρωμής   των συνταξιούχων και παρακολούθηση των μεταβολών τους.
β-γστ) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή  των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης,   αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.
β-γζ) Η μέριμνα για την αποστολή στους πιστωτικούς οργανισμούς των μεταβολών για την εκτέλεση των αποφάσεων απονομής επικουρικής σύνταξης,
δ) Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας
Το Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας επιμελείται των θεμάτων των ασφαλισμένων του Τομέα Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και ειδικότερα έχει την εξής αρμοδιότητα:
 
                                                                                                                                       Σελίδα 74 από 78
.
.
 Ο χειρισμός όλων των θεμάτων για τη χορήγηση συμπληρωματικών παροχών υγείας στους ασφαλισμένους και στα μέλη των οικογενειών τους κατά τα προβλεπόμενα σίτο τον οικείο κανονισμό του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, όπως ισχύει,
ε) Τμήμα Λογιστηρίου
εα)    Η  κατάρτιση  σχεδίου  ετήσιου  προϋπολογισμού  εσόδων  από ασφαλιστικές εισφορές και προσόδους περιουσίας και εξόδων λειτουργίας κάθε Τομέα και του ΚΥΥΑΠ και αποστολή του στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού του Ταμείου.
εβ) Η τήρηση λογιστικών βιβλίων κάθε Τομέα και του ΚΥΎΑΠ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
εγ) Η κατάρτιση σχεδίου ετήσιου ισολογισμού-απολογισμού κάθε Τομέα και   του   ΚΥΎΑΠ   και   αποστολή   τους   στη   Διεύθυνση   Διοικητικού- Οικονομικού του Ταμείου.
εδ) Η έκδοση σχετικών εντολών πληρωμής για τις συντάξεις.
εε)   Η    έκδοση    χρηματικών   ενταλμάτων   πληρωμής   των    εφάπαξ βοηθημάτων στους δικαιούχους κάθε Τομέα και του κλάδου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
εστ) Η απόδοση των εν γένει εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Δημόσιο.
εζ) Η μέριμνα για την απόδοση του ποσού εκ του ποσοστού συμμετοχής κάθε Τομέα και του κλάδου υγείας στις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου.
εη)   Η   αναζήτηση   και   είσπραξη  των   αχρεωστήτως   καταβληθεισών συντάξεων.
εθ) Η εκκαθάριση των' αλληλόχρεων λογαριασμών του ν,4202/61 και λοιπών διατάξεων.
ει) Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν λειτουργικά έξοδα του κάθε αυτοτελούς Τομέα   και   του   κλάδου   υγείας   και  έκδοση   σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.
εια) Η επιμέλεια για την προμήθεια, ειδών και υλικών απαραιτήτων για τη λειτουργία της Διεύθυνσης.
στ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
στα) Η διακίνηση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, Τήρηση πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης.
στβ) Η αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων και βεβαίωση της ακρίβειας αυτών.
στγ) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών και επικύρωση αντιγράφων από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή το νόμιμο αναπληρωτή του,
3.Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής περιγράφονται ως ακολούθως;
α) Η μηχανογράφηση όλων των εργασιών του Ταμείου.
β) Η   εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των εφαρμογών πληροφορικής, η μέριμνα για την αναβάθμιση και επικαιροποίησή τους καθώς και την ορθή διαχείριση του περιεχομένου των.
γ) Η καταχώρηση των στοιχείων που προωθούνται από τις Υπηρεσίες του Ταμείου   για   την   ενημέρωση   των   Εφαρμογών,   εφόσον απαιτείται κεντρική συγκεντρωτική καταχώρηση.
 .
                                                                                                                                        Σελίδα 75 από 78
.
δ) Η υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών για την ορθή καταχώρηση στοιχείων προς ενημέρωση των Εφαρμογών που χρησιμοποιούν.
ε)    Η    εκχώρηση    δικαιωμάτων   πρόσβασης   στους χρήστες   των πληροφοριακών  συστημάτων και η άμεση υποστήριξη .τους σε θέματα που αφορούν     την    ενημέρωση,    λειτουργία     και     εκμετάλλευση     των Πληροφοριακών Συστημάτων,
στ)   Η   σύνταξη   τεχνικών   προδιαγραφών   για   προμήθεια/υλοποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών.
ζΗ υλοποίηση και εγκατάσταση εφαρμογών, εκπόνηση εγχειριδίων τεκμηρίωσης των και εγχειριδίων οδηγιών προς τους χρήστες των Εφαρμογών,
η) Η συγκέντρωση τυποποιημένων πληροφοριών και στοιχείων που απαιτούνται    για. την   κατάρτιση    των   οικονομικών   εκθέσεων    και αναλογιστικών μελετών.
θ) Η    μέριμνα για τη συγκέντρωση και την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων του Ταμείου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διοίκησής του και των αρχών που το εποπτεύουν,
ι) Η ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου ασφάλειας των εφαρμογών και των δεδομένων των.
ια) Η ενημέρωση και πληροφορική υποστήριξη, των Διευθύνσεων και του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικών Υποθέσεων του Ταμείου σε επίπεδο λειτουργίας των Εφαρμογών.
ιβ) Συνεχής συνεργασία με τις λοιπές Διευθύνσεις για τον συντονισμό των διαδικασιών που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία και την καλλίτερη εκμετάλλευση των Εφαρμογών ΤΠΕ, οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές διαδικασίες του Ταμείου, μητρώο και μισθοδοσία υπαλλήλων, κεντρικό πρωτόκολλο, ενιαίο μητρώο ασφαλισμένων και συνταξιούχων των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης, καθώς και διαδικασίες σε επίπεδο Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης.
4. Οι   αρμοδιότητες   του   Αυτοτελούς   Γραφείου   Νομικών   Υποθέσεων περιγράφονται ως ακολούθως:
α) Η επιμέλεια και ο χειρισμός κάθε δικαστικής και εξώδικης υπόθεσης του Ταμείου.
β) Η έγγραφη γνωμοδότηση σε ερωτήματα υπηρεσιών του Ταμείου για θέματα νομικής φύσης.
γ) Η σύνταξη, κατάρτιση συμβάσεων με τρίτους.
δ) Η παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας νομικής φύσης που του ανατίθενται απότο Δ. Σ. του Ταμείου.
ε) Η ενημέρωση των υπηρεσιών του Ταμείου επί νόμων, ττ. δ/των, υπουργικών αποφάσεων, που δημοσιεύονται στα Φ.Ε.Κ και αφορούν το Ταμείο καθώς και επί νομολογίας δικαστηρίων για σχετικά θέματα.
στ) Η τήρηση της νόμιμης διαδικασίας αγοράς ακινήτων.
ζ) Η επιμέλεια της κωδικοποίησης της νομοθεσίας του Ταμείου.
5. Των Διευθύνσεων του Ταμείου προΐσταται ανώτερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος.
Των Τμημάτων προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτών, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,
.
                                                                                                                                            Σελίδα 76 αττό 78
 
.
 
Του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής και ελλείψει αυτού, υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ .
 Των Αυτοτελών Γραφείων - Γραμματειακής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτών, υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικών Υποθέσεων προΐσταται ο αρχαιότερος στο Ταμείο δικηγόρος με άδεια δικηγορίας στον Άρειο Πάγο.
6.   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου και του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι δυνατή η τροποποίηση   ή
συμπλήρωση των ως άνω περιγραφομένων αρμοδιοτήτων.
7.     Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από γνώμη    του   Δ.Σ,   του   Ταμείου,    καταρτίζεται   ο   Οργανισμός   του Τ.ΕΑΠΑΣΑ, ως προς το περιεχόμενο του οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2503/1997 (107 Α').
.
Άρθρο 103
Θέματα Προσωπικού
.
1. Το προσωπικό και ο Νομικός Σύμβουλος με έμμισθη που υπηρετούν κατά το χρόνο ένταξης στο Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών μεταφέρονται με την ίδια   εργασιακή   σχέση και   την   οργανική   θέση   που   κατέχουν   στο ΤΕΑΠΑΣΑ.
2.   Το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών που υπηρετεί στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, στο Επικουρικό Ταμείο Ελληνικής Χωροφυλακής, στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού   Σώματος,   στο   Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών, στο Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, στο Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος; στον Κλάδο Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, κατά το χρόνο ένταξης τους στο ΤΕΑΠ ΑΣΑ, εξακολουθεί να υπηρετεί στο νέο Ταμείο.
3. Το μεταφερόμενο προσωπικό των παραπάνω παραγράφων τοποθετείται με απόφαση του Προέδρου του Τ.ΕΑΠΑΣΑ στις οργανικές μονάδες που έχουν συσταθεί με τον παρόντα Νόμο.
4.  Οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων του Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών, οι οποίοι έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και έχουν μεταφερθεί στο Τ.Ε,Α.ΠΑΣΑ, θεωρούνται προϊστάμενοι και
τοποθετούνται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων για μια τριετία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε κενές θέσεις προϊσταμένων του Ταμείου,   οι   οττοίες   έχουν   συσταθεί   με   τον   παρόντα   νόμο,   και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και μετά τη λήξη της τριετίας μέχρι την επανεπιλογή τους από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου.
5.  Από τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων των εντασσομένων κλάδων και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ και του Πυροσβεστικού Σώματος, τοποθετούνται με

                                                                                                                                    Σελίδα 77 από 78
.
 απόφαση .του Διοικητικού Συμβουλίου τόσοι όσες οι κενές θέσεις προϊσταμένων του Ταμείου, οι οποίες έχουν συσταθεί με τον παρόντα νόμο.
6. Στο ΤΕΑΠΑΣΑ, για την αντιμετώπιση των υπηρεσιακών του αναγκών, τοποθετείται το απαραίτητο αστυνομικό, πυροσβεστικό και πολιτικό προσωπικό από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών,
8. Τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των εντασσόμενων φορέων του παρόντος κεφαλαίου, εξετάζονται από στο Β' Κοινό Προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
.
Άρθρο 104
 Τελικές διατάξεις
.
1. Το Τ.ΕΑΠΑΣ.Α διαμέσου των Τομέων του και του κλάδου υγείας, αποτελεί καθολικό διάδοχο των εντασσόμενων Ταμείων και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών.
2. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν· Διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων Ταμείων» συνεχίζονται από το ΤΕΑΠΑΣΆ, χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις· που εκδίδονται ισχύουν έναντι των αντίστοιχων Τομέων και του κλάδου υγείας του ΤΕΑΠΑΣΑ.
3. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α, οικονομική μελέτη και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δύνανται να τροποποιούνται οι ισχύουσες καταστατικές διατάξεις των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Κλάδου Υγείας του. Τ.Ε.Α.Π.Α.ΣΑ και να ενοποιούνται αυτοί κατά Κλάδο.
4. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ, οικονομική μελέτη και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπάγονται στην ασφάλιση του Τομέα Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και οι λοιπό; εργαζόμενοι στην Ελληνική Αστυνομία  ( ΕΛΑΣ ).
 
                                                                                                                               Σελίδα 78 από 78
 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ε.Α.Κ.Π.