Ημερομηνία06-10-2008
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΝΤΕΣ ΕΝ ΩΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

 
  Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η    Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η     Κ Ι Ν Η Σ Η    Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                                                    Ε.Α.Κ.Π. 
 Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
.                                                                                                                                         .
 Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891 , Web site WWW.old.eakp.gr , E mail: info@old.eakp.gr
 
 ΑΘΗΝΑ   7 Οκτωβρίου 2008                       
                          
                    Προς :  κ.Υπουργό Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλο .   
 
              Κοιν/ση : 1ον Υφυπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Χηνοφώτη     
                             2ον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών
                             3ον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος 
                                   Κοντοκώστα Αθανάσιο .                                                    
                             4ον  Πολιτικούς Φορείς 
                             5ον Α.Δ.Ε.Δ.Υ.       
                             6ον  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.      
                             7ον Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Π.Σ.   
 
  
    ΘΕΜΑ : « Χορήγηση αποζημίωσης για τους τραυματισθέντες εν ώρα υπηρεσίας »
 
   Κύριε Υπουργέ
   Στις 16-4-2007 εκδόθηκε στο Φ.Ε.Κ. 80 (τεύχος Α΄) ο νόμος 3554 «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και  άλλες διατάξεις» όπου στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 αναφέρονται  τα εξής:
  «Στους αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς, που μετατάσσονται σε υπηρεσία γραφείου, λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, χορηγείται μηνιαίο επίδομα εκατό ευρώ (100 €). Το ίδιο επίδομα χορηγείται στο προαναφερόμενο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το χρόνο αποχής από τα καθήκοντά του, συνεπεία τραυματισμού του, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, από την ημέρα του παθήματος. Οι προϋποθέσεις, ο τρόπος, η διαδικασία καταβολής του επιδόματος στους δικαιούχους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης ».
   Με δεδομένο ότι και στο πυροσβεστικό σώμα αρκετοί συνάδελφοι έχουν υποστεί σημαντικές οικονομικές απώλειες συνέπεια τραυματισμού τους κατά την διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας, ζητάμε ανάλογη νομοθετική ρύθμιση η οποία να προβλέπει την κάλυψη του συνόλου των απωλειών των παθόντων συναδέλφων μας, στα πλαίσια της ισονομίας και της έμπρακτης αναγνώρισης της προσφοράς των εργαζομένων του Π.Σ. στην πυρασφάλεια της χώρας.     
 
                                                  Για την Ε.Α.Κ.Π.
 
                                        Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                                   Καραγκούνης Δημήτρης – Μιχαήλ Μιχαήλ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις