Ημερομηνία05-03-2009
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

 

 

 Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η      Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η      Κ Ι Ν Η Σ Η     Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν 
                                                     Ε.Α.Κ.Π. 
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
.                                                                                                                                         .
Τηλ. & fax : 2231032177, Κιν. 6974141197 –6974499891, Website WWW.old.eakp.grEmail: info@eakp ,
 
      ΑΘΗΝΑ 6 Μαρτίου  2009   
.
       Προς : Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών, κο Χρήστο Μαρκογιαννάκη      
 
  Κοιν/ση :1ον  Υπουργό Εσωτερικών, κο Προκόπη Παυλόπουλο
                2ον Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Κα Φάνη Πάλλη Πετραλιά
                3ον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών, κο Κ. Μπίτσιο
               4ον Αρχηγό Π. Σ., Αθανάσιο Κοντοκώστα.
               5ον Πρόεδρο & Διοικητικό Συμβούλιο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
               6ον  Πολιτικούς Φορείς 
              7ον Α.Δ.Ε.Δ.Υ.-Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.–Π.Ο.Α.Σ.Υ–Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.-ΠρωτοβάθμιεςΕνώσειςΠ.Σ.                                                                                                                                                                                          
              8ον Μ.Μ.Ε. 
.
 
  ΘΕΜΑ : Καθεστώς Υπερωριακής Απασχόλησης πυροσβεστών & κατάσταση Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
 
   Κύριε Υπουργέ. Στις 12 Φεβρουαρίου 2009 δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 244 τεύχος Β΄ η υπ αριθ. Φ.80425/2233/432 Απόφαση της Υπουργού απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας με τίτλο:«Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας για το έτος 2009» στην οποία αναφέρεται ότι:
 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ.297/Α/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 ………………………………………………………………………..
3) «Υπάρχει ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του Ταμείου προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι εξής εργασίες: καταχώρηση των λογιστικών στοιχείων του νέου λογιστικού σχεδίου, σύνταξη ισολογισμού -απολογισμού έτους 2008, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του Ταμείου, πώληση ακινήτου του Ταμείου, χορήγηση εφάπαξ βοηθημάτων λόγω μεγάλης ροής εξόδου των μετόχων του Ταμείου, διοικητικές αποκαταστάσεις αξιωματικών, διαχείριση ενσήμου ΕΛ.ΑΣ., εκκαθάριση δαπανών κλάδου υγείας, νομοθετική επεξεργασία οργανισμού λειτουργίας του Ταμείου, μηχανογράφηση των οικονομικών και άλλων στοιχείων του Ταμείου, εφαρμογή του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της διοικητικής υποστήριξης και ψηφιοποίηση πρακτικών − αποφάσεων Δ.Σ. και αποφάσεων διευθυντού χορήγησης εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων από το έτος 1979 και εντεύθεν».
4)« Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων (456.624,00) € περίπου και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Ταμείου έτους 2009».
 Για τους παραπάνω λόγους λοιπόν «Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας, για το έτος 2009 και συγκεκριμένα: για εκατόν είκοσι (120) υπαλλήλους εβδομήντα δύο χιλιάδες (72.000) ώρες για εργασία που θα παρέχεται από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μετά το πέρας του ωραρίου και μέχρι τις 20.00 ώρα».
 
  Επίσης στην βάση του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 ανάλογη μεταχείριση διαπιστώνεται και στην υπ αριθ. Φ.847.1/3/741764 Σ. 463 (1) /20-2-2009 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 312) απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Υπερωρίες Μονίμων Υπαλλήλων» με την οποία εγκρίνεται η υπερωριακή, νυκτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία, πέρα από το κανονικό ωράριο, πέντε χιλιάδων (5.000) Μονίμων Υπαλλήλων, κρίσιμων ειδικοτήτων Μονάδων και Υπηρεσιών του ΓΕΕΘΑ και Γενικού Επιτελείου Στρατού, έναντι έξι χιλιάδων (6.000) υπηρετούντων, που κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών έτους 2009 (από 1.1.2009 έως 31.12.2009).
 
Κύριε Υπουργέ έχοντας υπόψη:
  •                     Την πάγια αρνητική στάση τόσο σημερινής όσο και της προηγούμενης κυβέρνησης στο αίτημα για εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν το καθεστώς αποζημίωσης της υπερεργασίας των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων και για τους πυροσβέστες.  
  •                     Την υπ αρίθμ. 7017/4/4488 από 24-9-2004 απάντηση που δώσατε σε σχετικό ερώτημα τεσσάρων βουλευτών στο Ελληνικό κοινοβούλιο το οποίο κατατέθηκε στα πλαίσια σχετικού αιτήματος για την υπερωριακή αποζημίωση των πυροσβεστών της Ε.Υ.Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας :
  “ Ειδικότερα σε ότι αφορά τα οικονομικά αιτήματα του ανωτέρω προσωπικού, σας πληροφορούμε ότι η δυνατότητα ικανοποίησης τους εξετάζεται στα πλαίσια του ενιαίου μισθολογίου του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφάλειας και σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. Συνεπώς για το προσωπικό αυτό δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατοϋπαλληλικής ή εργατικής νομοθεσίας, καθώς και αυτές που αφορούν το μισθολόγιο των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων ».  ( βλέπε site Ε.Α.Κ.Π.)
  •                     Την ύπαρξη και διατήρηση ενός άδικου και πολλών ταχυτήτων καθεστώτος υπερωριακής αποζημίωσης για τους εργαζόμενους του Π.Σ. με χορήγηση: Περιορισμένου αριθμού πρόσθετων αποζημιώσεων, 4 ή 5 μηνιαίως - Ημερησίων αναπαύσεων- Ειδικής αποζημίωσης και τώρα την επιλεκτική εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν 3205/03.
 
   Διαπιστώνουμε με την έκδοση των δύο παραπάνω υπουργικών αποφάσεων και επιβεβαιώνεται επισήμως πλέον αυτό που ανέκαθεν υποστηρίζαμε, ότι:
 
  •                     Η ύπαρξη ενιαίου μισθολογίου των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων δεν αποτελεί εμπόδιο για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την υπερεργασία του μισθολογίου των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, αλλά μοναδικό εμπόδιο αποτελεί η έλλειψη πολιτικής βούλησης απέναντι σε έναν πολύπαθο κλάδο όπως είναι και ο δικός μας που οι εργαζόμενοι σε αυτόν επί σειρά ετών έχουν γίνει αντικείμενο στυγνής υπερεκμετάλλευσης για την ανέξοδη κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του.   
  •                     Υπάρχει επιλεκτική μεταχείριση ως προς το θέμα των υπερωριακών αποζημιώσεων του προσωπικού αφού σε χρόνο ρεκόρ βρίσκονται κονδύλια και γίνονται ρυθμίσεις προκειμένου να εξυπηρετηθεί η κυβερνητική πολιτική στην προώθηση της ενοποίησης των ταμείων, ενώ οι πυροσβέστες ακόμη περιμένουν την ειδική αποζημίωση για της υπερωρίες του καλοκαιριού και βλέπουν τα κονδύλια για την υπερεργασία να έχουν μειωθεί σημαντικά στον προϋπολογισμό του 2009.
 
 Κύριε Υπουργέ για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε άμεσα:
 1ον Με αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση την πλήρη εφαρμογή του άρθρου 16 του Νόμου 3205/03 για όλους τους υπαλλήλους του Π.Σ. σε ότι αφορά την υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία πέραν του κανονικού τους ωραρίου και με αναδρομική ισχύ για όση εργασία εκτελέστηκε στα πλαίσια αυτά από την ήμερά ισχύoς του σχετικού Νόμου δηλαδή την 1 / 1 / 2004.    
 
 2ον   Με αφορμή την δρομολόγηση διεκπεραίωσης οικονομικών ζητημάτων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α και με δεδομένη την μέχρι τώρα παντελή απουσία ενημέρωσης σχετικά με την λειτουργία του ταμείου, ζητάμε την άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση όλων των εργαζομένων μετόχων για την επικρατούσα κατάσταση του ταμείου.  
 
 
                                           Για την Ε.Α.Κ.Π.
                 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                      
                    Καραγκούνης Δημήτρης – Μιχαήλ Μιχαήλ
 
                                                           

Ακολουθούν στην συνέχεια :  

1ον  Η  απάντηση του Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης στο σχετικό ερώτημα

..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ.Α/νση: Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ.10177   ΑΘΗΝΑ
 210 69 80 121- εσωτ. 7283 - 7406 ΕΑΧ: 210 69 94 841
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/4488

 
 Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2004
 
ΠΡΟΣ:ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ
 

ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτές κ. κ. Α. ΣΚΥΛΛΑΚΟ, Λ. ΚΑΝΕΛΛΗ, Φ. ΚΟΥΒΕΛΗ και Α, ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ
            2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/101 84 (Γραφείο κ. Υπουργού)
            3. ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙ­ΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
                Κων/νου Καραμανλή 3   
351 00         ΛΑΜΙΑ


ΘΕΜΑ : Αιτήματα πυροσβεστικών υπαλλήλων.
.
ΣΧΕΤ. : Π.Α.Β. 1609/31-8-2004 και 1867/9-9-2004
.
      Σε απάντηση των ανωτέρω αναφορών, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. κ. Α. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ, Λ. ΚΑΝΕΛΛΗ, Φ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ και Α. ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ, σε ό,τι μας αφορούν, σας γνωρίζουμε ότι στον προγραμματισμό που κάνει το Υπουργείο μας για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος περιλαμβάνεται και η πρόσληψη ικανού αριθμού πυροσβεστών, στις προθέσεις μας δε είναι η θεσμοθέτηση συστήματος εισαγωγής στις Σχολές του Σώματος σπουδαστών μέσω των γενικών εξετάσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την άμεση κάλυψη μέρους των υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού, προγραμματίζουμε την πρόσληψη πυροσβεστικών υπαλλήλων με αξιοκρατική επιλογή μέσω του ΑΣΕΠ.
.
    Επίσης, για την κάλυψη παροδικής φύσεως εποχικών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος και ειδικότερα για την ανάπτυξη των πεζοπόρων Τμημάτων σε επίπεδο Περιφέρειας, την ενίσχυση των Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων και την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών κατά τις θερινές περιόδους, προσλαμβάνεται κατ' έτος σημαντικός αριθμός πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης και στο πλαίσιο αυτό, για την παροχή υπηρεσιών δασοπυρόσβεσης κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο, επαναπροσλήφθηκαν 5.500 εποχικοί υπάλληλοι από τους κυρωμένους πίνακες που καταρτίσθηκαν το παρελθόν έτος και ισχύουν για πέντε έτη, ενώ για την αντιμετώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, προσελήφθησαν, μόνο για φέτος, 600 πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης.
.
  Σε ό,τι αφορά την χορήγηση της ειδικής αποζημίωσης στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος για την απασχόληση του κατά τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες, στο χρονικό διάστημα 1-7 έως 30-9-2004, κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων περί ημερήσιας ανάπαυσης και του προβλεπόμενου χρόνου εργασίας, σας πληροφορούμε ότι, ήδη η αποζημίωση αυτή καταβλήθηκε εφάπαξ την 3-8-2004 στους δικαιούχους, ενώ κατά τις αμέσως επόμενες ημέρες καταβλήθηκε εφάπαξ στους δικαιούχους και η προβλεπόμενη σε χρήμα αξία για την πρόχειρη διατροφή τους.
.
   Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι το χρηματικό ποσό που καθορίσθηκε ως αξία του αντιτίμου για την πλήρη διατροφή του πυροσβεστικού προσωπικού που αποσπάσθηκε για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων, ανέρχεται στα 10,37 ευρώ την ημέρα και θα χορηγηθεί στους δικαιούχους σύμφωνα με την 40843Φ.514.4/7-9-2004 διαταγή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
.
    Αναφορικά με τη διαμονή του προαναφερόμενου προσωπικού, σας πληροφορούμε ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση του και δόθηκε η δυνατότητα επιλογής για τη διαμονή του, κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε εγκαταστάσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ή αυτοεξυπηρέτησης του με οποιοδήποτε άλλο προσφορότερο τρόπο.
.
   Επισημαίνεται ότι η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος είναι στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου μας. Στόχος μας είναι η βελτίωση της θέσης και των συνθηκών εργασίας του προσωπικού και για το σκοπό αυτό σε συνεργασία με τις συνδικαλιστικές ενώσεις του εξετάζονται τα προβαλλόμενα δίκαια θεσμικά και οικονομικά αιτήματα του και καταβάλλονται συντονισμένες προσπάθειες, ώστε να αντιμετωπισθούν σύμφωνα και με τις υφιστάμενες δυνατότητες, υπηρεσιακές και δη μο σιονο μικές.
.
  Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά αιτήματα του ανωτέρω προσωπικού, σας πληροφορούμε ότι η δυνατότητα ικανοποίησης τους εξετάζεται στα πλαίσια του ενιαίου μισθολογίου του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. Συνεπώς για το προσωπικό αυτό δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατοϋπαλληλικής ή εργατικής νομοθεσίας, καθώς και αυτές που αφορούν το μισθολόγιο των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων. Αναφορικά δε με το αίτημα για θεσμοθέτηση «δασικού επιδόματος» πρέπει να επισημάνουμε ότι η χορήγηση μόνο στο πυροσβεστικό προσωπικό επιδομάτων, πέραν των προβλεπομένων και έξω από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι δυνατή, αφού κάτι τέτοιο θα ανέτρεπε το προαναφερόμενο ενιαίο μισθολόγιο και την εξομοίωση του προσωπικού που υπάγεται σε αυτό. Πάντως στο πυροσβεστικό προσωπικό καταβάλλεται αμοιβή για συγκεκριμένο αριθμό ημερών εκτός έδρας, που σχετίζεται με την υπεραπασχόληση και μετακίνηση πυροσβεστικών δυνάμεων κατά την αντιπυρική περίοδο.
.
   Τέλος για το θέμα της υπερωριακής και νυχτερινής εργασίας του εποχικού προσωπικού, επισημαίνεται ότι αυτή καθορίζεται πάντοτε, σύμφωνα με το ύψος των εγκεκριμένων κάθε φορά πιστώσεων από το συνερωτώμενο Υπουργείο. Στο πλαίσιο δε αυτό και για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο εφαρμόσθηκε η νόμιμη διαδικασία και ορίσθηκε ο σχετικός αριθμός ωρών για την υπερωριακή εργασία του εν λόγω προσωπικού, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για την αποδοχή του αιτήματος αύξησης των εγκεκριμένων πιστώσεων από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
                                                                                                                                                                                   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                                                                                                                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΑΝΝΑΚΗΣ 

 

 

 

2ον  Το έγγραφο της Ε.Υ.Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας βάση του οποίου έγινε το ερώτημα των τεσσάρων βουλευτών. κάνε κλικ εδώ : www.old.eakp.gr/pdf/aitimastereaellada.doc

 


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις