Ημερομηνία14-03-2009
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3205/03

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η      Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η      Κ Ι Ν Η Σ Η     Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν  
                                          Ε.Α.Κ.Π. 
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού   Σώματος
.                                                                   .
 Τηλ.& fax : 2231032177 Κιν. 6974141197 –6974499891, Web site WWW.old.eakp.gr ,E mail: info@eakp
 
 ΑΘΗΝΑ 15 Μαρτίου 2009   
 
            Προς : Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών, κο Χρήστο Μαρκογιαννάκη      
 
      Κοιν/ση : 1ον Υπουργό Εσωτερικών, κο Προκόπη Παυλόπουλο
                       2ον  Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών, κο Κ. Μπίτσιο
                       3ον  Αρχηγό Π. Σ., Αθανάσιο Κοντοκώστα.                                                     
                       4ον Πολιτικούς Φορείς
                       5ον  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.- Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.– Π.Ο.Α.Σ.Υ – Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. -        
                               Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Π.Σ.                                                                                                                                                                                         
                                 
   ΘΕΜΑ : « Χορήγηση Υπερωριακής Αποζημίωσης »    
 
   Κύριε Υπουργέ. Σε συνέχεια του από 6/3/09 έγγραφό μας και σε συνάρτηση με το ζήτημα που σας επισημάναμε σε αυτό, δηλαδή τον επιλεκτικό και κατά περίπτωση τρόπο χορήγησης υπερωριών μέσω υπουργικών αποφάσεων σε ομάδες εργαζομένων των Σ.Α. σύμφωνα με άρθρο 16 του Νόμου3205/03, σε αντίθεση με ότι εφαρμόζεται για την πλειοψηφία των εργαζομένων σε αυτά, μία νέα υπουργική απόφαση που εκδόθηκε κατ εντολή σας αυτή την φορά έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα καταγγελλόμενα μας.
   Στις 26 Φεβρουαρίου 2009 στο Φ.Ε.Κ. 358 τεύχος Β’ δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση υπ αριθμ.8004/10/63 με θέμα: «Υπερωριακή απασχόληση απογευματινής εργασίας αστυνομικών που διατίθενται στα Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών για εκτέλεση υπηρεσίας πλην αυτών της προσωπικής ασφάλειας και των οδηγών κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2009 έως 31.12.2009.»  στην οποία αναφέρεται ότι:
.
                            Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη: ( ακολουθούν μία σειρά σχετικές καθώς και οι παρακάτω ) 
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 τ. Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη, για το από 1.1.2009 έως 31.12.2009 χρονικό διάστημα, ύψους 76.700,00 ευρώ η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0511 του εκτελούμενου προϋπολογισμού εξόδων έτους 2009 του Ε.Φ. 07−210 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».
11. Το γεγονός ότι το Αστυνομικό Προσωπικό που δεν καλύπτει οργανικές θέσεις και απασχολείται στα Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών, λόγω της ειδικής φύσεως της λειτουργίας των Γραφείων αυτών καλείται να αντιμετωπίσει επιπλέον επείγουσες και έκτακτες ανάγκες, αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης απογευματινής εργασίας των αστυνομικών που διατίθενται στα Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών για εκτέλεση υπηρεσίας, πλην αυτών της προσωπικής ασφάλειας και των οδηγών κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2009 έως 31.12.2009, ως εξής:
1. Γραφείο Υπουργού, Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού και Γραφείο Γενικού Γραμματέα 23 αστυνομικοί επί 40 ώρες κατ’ ανώτατο όριο το μήνα.
Β. Η καταβολή και δικαιολόγηση της υπερωριακής αποζημίωσης ενεργείται σύμφωνα με τα ισχύοντα. 
 
    Κύριε υπουργέ, μέσω και αυτής της υπουργικής απόφασης γίνεται ακόμη ποιο ξεκάθαρο ότι η άρνηση της κυβέρνησης σας να καθιερώσει την χορήγηση υπερωριακής αποζημίωσης και για τους πυροσβέστες όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του Νόμου 3205/03 και να καταβάλει τις δεδουλευμένες υπερωρίες της αντιπυρικής του 2008 είναι συνειδητή πολιτική επιλογή και όχι αποτέλεσμα της ύπαρξης ενιαίου μισθολογίου στα Σ.Α. και τις έλλειψης κονδυλίων
   Για μία ακόμη φορά σας ζητάμε να πράξετε το αυτονόητο. Εσείς αποφασίζετε ! Οι πυροσβέστες κρίνουν !    
.  
                                               Για την Ε.Α.Κ.Π.
                                Τα μέλη του Δ. Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                            Καραγκούνης Δημήτρης – Μιχαήλ Μιχαήλ
.
.
ακολουθεί η υπουργική απόφαση
.
 κάντε κλικ εδώ: 1η σελίδα www.old.eakp.gr/pdf/ipurgikiapofasiipervriesastinomikonselida1.doc
                                2η σελίδα www.old.eakp.gr/pdf/ipurgikiapofasiiperoriesastinimikonselida2.doc


Δείτε όλες τις Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις