Ημερομηνία:22-11-2006
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Π.  Κανελλοπούλου  4
Τ.Κ.10177   ΑΘΗΝΑ
τηλ. 2.10 69 20 287
τηλ. 210 697 7194 - 210 697 7573
FΑΧ: 210 69 94 841
ΛΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 7017/4/6553

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2006
ΠΡΟΣ:ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ
ΚΟΙΝ.: 1 Βουλευτές Κα Α.  ΓΚΕΡΕΚΟΥ και
κ ,Ι. ΤΡΑΓΑΚΗ
2. ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟ-ΣΒΕΣΠΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ    ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
    Π. Ζαφειροπούλου  και Μαρασλή  491 00     Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α

ΘΕΜΑ: Αιτήματα πυροσβεστικών υπαλλήλωννομού Κέρκυρας, ΣΧΕΤ. : Π.Α.Β. 91/10-10-2006
   Σε απάντηση της ανωτέρωαναφοράς, που κατέθεσαν οι βουλευτές κα. Α. ΓΚΕΡΕΚΟΥ και κ. Ι. ΤΡΑΓΑΚΗΣ, σαςγνωρίζουμε ότι οι πυροσβεστικέςΥπηρεσίες όλης της χώρας, σήμερα, εμφανίζουν σημαντικά ελλείμματα σε προσωπικό, έναντιτης οργανικήςτους δύναμης, αφού η συνολική δύναμη του Σώματος είναι ελλειμματικήκατά 31%, περίπου, Η κατάσταση αυτή, όπως είναι γνωστό, δενδιαμορφώθηκε από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά είναιαπότοκος της μη πρόσληψης νέων πυροσβεστών επι αρκετά χρόνια, με αποτέλεσμα να συσσωρευτείαυτό το έλλειμμα, δεδομένουότι δεν γίνεται αυτόματη πρόσληψημε τηναποστρατεία κάποιων, όπως γίνεται στην Αστυνομία.
  Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής και ειδικότερα για την περαιτέρω στελέχωση των Υπηρεσιών και την άμεση κάλυψη μέρους των υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων Υπηρεσιών της Αττικής, ευρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την κατάταξη στο Σώμα πεντακοσίων σαράντα (540) δοκίμωνπυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών. Επίσης και για την κάλυψηκενών οργανικώνθέσεων αξιωματικών ειδικών Υπηρεσιών ευρίσκονται σε εξέλιξη διαγωνισμοί για την κατάταξη στο Σώμα είκοσι (20) πλοηγών - κυβερνητών, είκοσι τεσσάρων (24) πλοηγών-μηχανικών πυροσβεστικών πλοίων και έξι (6) αξιωματικών του Κλάδου Πληροφορικής. Με την ολοκλήρωση των εν λόγωπροσλήψεων πυροσβεστικού προσωπικού, θα πραγματοποιηθούν μεταθέσειςτων ήδη υπηρετούντων πυροσβεστικών υπαλλήλων ώστε να  ενισχυθούν οι πυροσβεστικές Υπηρεσίεςαφού πρώτα ιεραρχηθούν οι υπηρεσιακές ανάγκεςαυτών, ενώ το θέμα της κάλυψης τον λοιπών κενών οργανικών θέσεων του προσωπικού θα αντιμετωπισθεί στα πλαίσια των μελλοντικών προσλήψεων, με τους διαγωνισμούς που πρόκειται να προκηρυχθούν.
  Για  την  ενίσχυση  του  Πυροσβεστικού Σώματος  κατά  τις αντιπυρικές  περιόδους. προσλαμβάνεται κατ’ έτος σημαντικός αριθμός πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται για την κάλυψη παροδικής φύσεωςεποχικών αναγκών του Σώματος και ειδικότερα για την ανάπτυξη των πεζοπόρων Τμημάτων σε επίπεδο Περιφέρειας, για την ενίσχυση των Πυροσβεστικών  Σταθμών και Κλιμακίων και γενικότερα για την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών που ανακύπτουν κατά τις αντιπυρικές (θερινές) περιόδους. Στο πλαίσιο αυτό. για την παροχή υπηρεσιών δασοπυρόσβεσης κατά την φετινή αντιπυρική περίοδο επαναπρόσληφθηκαν 5.500 πυροσβέστες εποχικήςαπασχόλησης από τους κυρωμένους πίνακες που καταρτίσθηκαν το έτος 2003 και ισχύουν γιαπέντε (5) έτη.
 Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι πυροσβεστικές Υπηρεσίες του νομού Κερκύρας   έχουν στελεχωθεί με το αναγκαίο πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο σήμερα παρουσιάζει έλλειμμα. έναντι της οργανικής του δύναμης, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες πυροσβεστικέςΥπηρεσίες που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, ενώ κατά την αντιπυρική περίοδο του τρέχοντος έτους ενισχύθηκαν και με 85 πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης.
  Σε ότι αφορά τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των πυροσβεστικών Υπηρεσιών του νομούΚέρκυρας, σας ενημερώνουμε ότι έχουν χορηγηθεί σε. αυτές τα αναγκαία μέσα και εφόδια, τα οποία ενισχύονται και εκσυγχρονίζονται συνεχώς. Ενδεικτικάδε σημειώνεταιότι σε αυτές έχουν χορηγηθεί, μεταξύ άλλων, δεκαεννέα(19) πυροσβεστικά οχήματα, από τα οποία οκτώ (8) έχουν κατασκευαστεί την  δεκαετία του 1990, ένα (Ι) το έτος 2000 και τρία (3) το έτος 2004,καθώς καιέντεκα (11) πυροσβεστικά οχήματα. από τα οποία τέσσερα(4) έχουν κατασκευαστεί την δεκαετίατου 1990 και τέσσερα μετά το έτος 2001.Επίσης, έχουν χορηγηθεί τρία (3) διασωστικά οχήματα κατασκευής έτους 2002. ένα (1) ερπυστριοφόροκατασκευής έτους 2000 και ένα  κλιμακοφόρο 30 μέτρων περίπου παλαιού τύπου, το οποίο με τις τακτικές συντηρήσεις καθίσταται αξιόπιστο επιχειρησιακά. Περαιτέρω ενίσχυση των εν λόγω Υπηρεσιών με υλικοτεχνικόεξοπλισμό θα γίνει στα πλαίσια της υλοποίησης διαφόρων προγραμμάτων προμηθειών του Αρχηγείου ΠυροσβεστικούΣώματος. ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για την προμήθεια και ευέλικτων πυροσβεστικών οχημάτων, προκειμένου να προσεγγίζονται εύκολα και σε σύντομοχρόνο οι χώροι των συμβάντων, ειδικά στα διάφορααστικά κέντρα, όπως η πόλη της Κέρκυρας
  Σε ότι αφορά την από αέρος επιτήρηση και κατάσβεση πυρκαγιών, σας πληροφορούμε ότι οι εν λόγω περιοχές καλύπτονται από δύο (2) αεροσκάφητύπου ΡΕΖΕΤΕL ενώ σε περίπτωση ανάγκης διατίθεται και (1) αεροσκάφος τύπου CL-215 που εδρεύει την Πρέβεζα και ένα ελικόπτερο βάσεως τύπους που εδρεύει στα Ιωάννινα κα0ώς και άλλα, για το σκοπό αυτό, επίγεια και εναέρια πυροσβεστικά μέσα.
 Αναφορικά μετο στεγαστικό πρόβλημα των Υπηρεσιών  του Πυροσβεστικού Σώματος. σας πληροφορούμε όχι αυτό απασχολεί το Υπουργείο μας και επιδιώκεται η σταδιακήεπίλυση του με τη στέγασή τους σε κατάλληλακτήρια, που να διαθέτουν σύγχρονους, άνετουςκαι υγιεινούς χώρους εργασίας και διαμονήςτου προσωπικούκαι των προσερχόμενων σε αυτές πολιτών. Στο πλαίσιο δε αυτό, τα προβλήματα, που κυρίως οφείλονται στη φυσιολογικήφθορά των κτιρίων,αντιμετωπίζονται στα πλαίσια των πιστώσεων που εξασφαλίζονταιτόσο από τις οικείεςΝομαρχιακέςΑυτοδιοικήσεις όσο και από τον προϋπολογισμό του Σώματος, αφού ληφθείυπόψη ησοβαρότητα των προβλημάτων κάθε κτιρίου, σε συνδυασμό με την ανάγκη αντιμετώπισης παρόμοιωνπροβλημάτων και άλλων Υπηρεσιών. Ωστόσο, για την επίλυση τωνεν λόγωπροβλημάτωνκαι των δυσκολιών συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων τωνπυροσβεστικών Υπηρεσιών, καταβάλλονταιπροσπάθειας για την απόκτηση νέων κτηρίωνή την ανταλλαγή αυτών, μέσωτου προγράμματος Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).
 Η ΙΙεριφερειακήΔιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιονίων Νήσων, ηΔιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του εν λόγω νομού, καθώς και ο 1ος Πυροσβεστικός Σταθμός Κερκύρας στεγάζονται σε ακίνητοτου δημόσιου, που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης, η ανέγερση του οποίου ολοκληρώθηκετο έτος1978 μέσω του Προγράμματος ΔημοσίωνΕπενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Το εν λόγωκτίριο δεν μπορεί να θεωρηθεί πεπαλαιωμένο. ενώ σε αυτό πραγματοποιούνται οι αναγκαίες επισκευές.Ο 2ος  Πυροσβεστικός Σταθμός Κέρκυραςστεγάζεται εντός του αεροδρομίουσε κτήριο σύγχρονων προδιαγραφών, η ανέγερσητου οποίοι» ολοκληρώθηκετο έτος 1997.
 Σε ό,τι αφορά τα Πυροσβεστικά ΚλιμάκιαΘυναλίων, Αργυράδων και Παξών, σαςπληροφορούμε ότι αυτά στεγάζονταισε οικήματατα οποία έχουν παραχωρηθεί από τους οικείους Δήμους.Σύμφωνα δε με τις διατάξειςτου ν. 2612/1998,με τον οποίο ανατέθηκε η Δασοπυρόσβεση  στο Πυροσβεστικό Σώμα. οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποχρεούνταινα παραχωρούν τη χρήση ακινήτων σ' αυτό, την στέγαση τέτοιων Υπηρεσιών,εφόσον δεν διατίθεται, ακίνητο τουΔημοσίου . ΤοΑρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος συνεργάζεται στενά μετους Ο.Τ.Α οι οποίοι έχουν παραχωρήσει τις κτιριακές εγκαταστάσεις που στεγάζονταιοι Υπηρεσίες αυτές για την ανακατασκευή τους, όπου χρειάζονται και την διαρκή βελτίωση των χώρων.
  Αναφορικά με το επίπεδο πυρασφαλείας του Κρατικού Αερολιμένα «Ιωάννης Καποδίστριας» της Κέρκυρας και τα προβλήματα του εμφανίζονται κυρίως κατά την τουριστική θερινή περίοδο, λόγω της κίνησης αεροσκαφών ανηκόντωνσε μεγαλύτερη κατηγορία, σας ενημερώνουμε ότι. πρόσφατα, με έγγραφό της ηαρμόδια Υπηρεσίαμας (2"'; Πυροσβεστικός Σταθμός Κέρκυρας) ενημέρωσε τηνΥπηρεσίαΠολιτικής Αεροπορίας για το θέμα αυτό.
  Τέλος, σχετικά  μετο πεδίο δοκιμώνπου έχει κατασκευαστεί στον Αερολιμένα Κέρκυρας, σε συνεργασία της διοίκησης αυτού και της αρμόδιας Υπηρεσίας μας για τα πυροσβεστικά οχήματα και μέσα, επισημαίνεται ότι δεν αποτελεί πεδίο ασκήσεων, ώστε σε αυτό να παρέχεται η προβλεπόμενη εκπαίδευση στο πυροσβεστικό προσωπικό που υπηρετεί εκεί. Η εκπαίδευση του πυροσβεστικού προσωπικού που υπηρετεί σε Αερολιμένες της χώρας πραγματοποιείται στο πεδίο ασκήσεων του Αερολιμένα  «Ελ. Βενιζέλος»
                                                                                                                                                      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ


Για την αντιγραφή
Αθήνα αυθημερόν.
ιδ.Γραφείο Κοιν. Ελέγχου/Υ.Δ.Τ.
ΥΛ.Ύ.

 


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων σε Αγωνιστική Κατέυθυνση