Ημερομηνία:12-04-2007
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΑΠΌ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΉ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΙΨΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Το έγγραφο της Ε.Υ.Π.Σ. Δωδεκανήσου και Ρόδου βάση του οποίου κατατέθηκε η αναφορά στην βουλή θα το βρείτε στις  "Ανακοινώσεις Αγωνιστικών Παρατάξεων και Ενώσεων" το υπ αρίθμ. 341 
..
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ.10177   ΑΘΗΝΑ             
210 69 20 287-εσωτ. 7194   ΕΑΧ: 210 69 94 841
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/6974
 .
.
Αθήνα,
 2 Απριλίου      2007
.
ΠΡΟΣ:ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ
.
ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτές κ.κ. Σ. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ και Α. ΣΚΥΛΛΑΚΟ
              2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
                   ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ 156 69 (Γραφείο κ. Υπουργού)
             3. ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟ­ΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΗΣΟΥ
                 ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
                 Εθ. Δωδεκανησίων 44 
851 00    ΡΟΔΟΣ


 

ΘΕΜΑ : Αιτήματα πυροσβεστικού προσωπικού νομού Δωδεκανήσου.
.
ΣΧΕΤ. :Π.Α.Β.   2109/16-3-2007.
.
  Σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Σ. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ και Α. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ, σας πληροφορούμε ότι το Υπουργείο μας γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και αυτά που απασχολούν το σύνολο του προσωπικού και για την επίλυση τους καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες. Λαμβάνοντας δε υπόψη και τα νέα δεδομένα, εξετάζουμε όλα τα θέματα που αφορούν στην καλύτερη οργάνωση, ορθολογικότερη στελέχωση και αποτελεσματικότερη λειτουργία των πυροσβεστικών Υπηρεσιών για την καλύτερη και πληρέστερη πυροπροστασία της χώρας.
.
  Ειδικότερα, από το Υπουργείο μας, τα τελευταία χρόνια, έχει ληφθεί μια σειρά μέτρων, με τα οποία επιδιώκεται ο μετασχηματισμός του Πυροσβεστικού Σώματος σε ένα σύγχρονο και ευέλικτο επιχειρησιακό οργανισμό. Στο πλαίσιο δε αυτό και δεδομένου ότι θεωρούμε επιβεβλημένες τις διαρθρωτικές αλλαγές και τροποποιήσεις στη δομή και λειτουργία των πυροσβεστικών Υπηρεσιών, καθώς και την ορθολογικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, προωθήσαμε την αναδιάρθρωση του Πυροσβεστικού Σώματος με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα δεδομένα. Πρόσφατα ψηφίσθηκε από την Εθνική Αντιπροσωπεία, ο ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις», με τις διατάξεις του οποίου αναδιοργανώνεται και εκσυγχρονίζεται το Πυροσβεστικό Σώμα και επιλύονται πάγια θεσμικά αιτήματα των υπαλλήλων του.
.
  Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των πυροσβεστικών Υπηρεσιών, επισημαίνεται ότι, όπως κατ' επανάληψη έχουμε τονίσει, οι πυροσβεστικές Υπηρεσίες όλης της χώρας, σήμερα, εμφανί­ζουν σημαντικά ελλείμματα σε προσωπικό, έναντι της οργανικής τους δύναμης, αφού η συνολική δύναμη του Σώματος είναι ελλειμματική κατά 30%, περίπου. Η κατάσταση αυτή, όπως είναι
 
                                                                                       - 2-
γνωστό, δε διαμορφώθηκε από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά είναι απότοκος της μη πρόσληψης νέων πυροσβεστών επί αρκετά χρόνια, με αποτέλεσμα να συσσωρευτεί αυτό το έλλειμμα, δεδομένου ότι δεν γίνεται αυτόματη πρόσληψη με την αποστρατεία κάποιων, όπως γίνεται στην Αστυνομία.
.
   Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής και ειδικότερα για την περαιτέρω στελέχωση των Υπηρεσιών και την άμεση κάλυψη μέρους των υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων Υπηρεσιών της Αττικής, διενεργήθηκε πρόσφατα διαγωνισμός για την κατάταξη στο Σώμα πεντακοσίων πενήντα (550) δοκίμων πυροσβεστών. Ήδη, οι 250 από αυτούς εξήλθαν προσφάτως από τη Σχολή και αυτή την περίοδο εκπαιδεύονται οι υπόλοιποι. Για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων αξιωματικών ειδικών Υπηρεσιών ολοκληρώθηκαν, προσφάτως, διαγωνισμοί για την κατάταξη στο Σώμα είκοσι (20) πλοηγών - κυβερνητών, είκοσι τεσσάρων (24) πλοηγών-μηχανικών πυροσβεστικών πλοίων και έξι (6) αξιωματικών του Κλάδου Πληροφορικής, οι οποίοι και προσελήφθησαν την 28-12-2006.
.
  Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω προσλήψεων πυροσβεστικού προσωπικού, θα πραγματοποιηθούν μεταθέσεις των ήδη υπηρετούντων πυροσβεστικών υπαλλήλων, ώστε να ενισχυθούν οι πυροσβεστικές Υπηρεσίες, αφού πρώτα ιεραρχηθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες αυτών. Στο πλαίσιο αυτό θα αντιμετωπισθεί και το θέμα της περαιτέρω στελέχωσης και των πυροσβεστικών Υπηρεσιών του νομού Δωδεκανήσου και φυσικά αυτών των αερολιμένων Ρόδου και Κω. Πάντως οι Υπηρεσίες αυτές έχουν λιγότερες ελλείψεις σε σχέση με άλλες Υπηρεσίες της χώρας που εμφανίζουν τα ίδια προβλήματα, ενώ κατά την αντιπυρική περίοδο ενισχύονται και με ικανό αριθμό πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι το θέμα της κάλυψης των λοιπών κενών οργανικών θέσεων του προσωπικού θα αντιμετωπισθεί στα πλαίσια των μελλοντικών προσλήψεων, με διαγωνισμούς που θα προκηρυχθούν στο προσεχές χρονικό διάστημα.
.
  Παράλληλα, με τις διατάξεις του π.δ. 19/2006, βελτιώσαμε το σύστημα προσλήψεων των δοκίμων πυροσβεστών, γιατί, πλέον των αντικειμενικών κριτηρίων που υπήρχαν στους προηγούμενους διαγωνισμούς και διατηρούνται, προστέθηκαν ουσιαστικά αξιοκρατικά κριτήρια, που αφορούν τις γραπτές και αθλητικές εξετάσεις των υποψηφίων.
.
Σε ό,τι αφορά το εποχικό πυροσβεστικό προσωπικό σας ενημερώνουμε ότι με το ν. 3547/2007, που ψηφίσθηκε πρόσφατα από τη Βουλή, περάσαμε διάταξη σύμφωνα με την οποία η πρόσληψη εποχικών δασοπυροσβεστών επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 Απριλίου μέχρι 30ης Νοεμβρίου κάθε έτους, δηλαδή επιμηκύνεται η διάρκεια πρόσληψης τους. Παράλληλα με π.δ. που προωθούμε, εκτός των άλλων, ρυθμίζεται και το θέμα της 5ετίας καθώς και το θέμα των μορίων που λαμβάνει το προσωπικό αυτό για την πρόσληψη του ως μόνιμο προσωπικό.
.
Για το θέμα της αξιολόγησης, καθώς και του επανακαθορισμού των δυνατοτήτων επέμβασης στην πυρόσβεση - διάσωση στα αεροδρόμια της χώρας, σας ενημερώνουμε ότι αυτό ανάγεται στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). Ωστόσο για την καλύτερη συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων, βρίσκεται υπό σύσταση κοινή Επιτροπή της Υ.Π.Α, και του Πυροσβεστικού Σώματος, με σκοπό τον καθορισμό αρμοδιοτήτων σε θέματα πυρασφάλειας, οργανώσεων, λειτουργίας, συντονισμού κατευθύνσεων, επιθεωρήσεων κ.ο.κ. των πυροσβεστικών Σταθμών Αερολιμένων. Το θέμα της στέγασης των πυροσβεστικών Υπηρεσιών των αεροδρομίων της χώρας, των συνθηκών διαβίωσης, της διάθεσης πυροσβεστικού εξοπλισμού, καθώς και αυτό της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές, ανάγεται στην αρμοδιότητα της Υ.Π.Α, του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία υπάγονται επιχειρησιακά οι εν λόγω πυροσβεστικές Υπηρεσίες.
                                                                                       -3-
   Για τη βελτίωση της οικονομικής, επαγγελματικής και κοινωνικής θέσης του ένστολου προσωπικού του Υπουργείου μας, καθώς και των συνθηκών εργασίας του και την επίλυση των προβλημάτων που το απασχολούν, προκειμένου αυτό να επιδοθεί απερίσπαστο στο έργο του, καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες. Σε κάθε δε περίπτωση αντιμετωπίζουμε το προσωπικό ως οικογενειάρχες, επαγγελματίες και λειτουργούς, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της θέσης τους. Τα προβαλλόμενα ρεαλιστικά και δίκαια θεσμικά και οικονομικά αιτήματα του προσωπικού εξετάζονται με υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Για το θέμα δε αυτό ενημερώθηκε η Εθνική Αντιπροσωπεία την 17-11-2006, κατά τη συζήτηση της 12/8/22-9-2006 επίκαιρης επερώτησης, που κατέθεσαν 18 Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
.
   Πέραν αυτών σας ενημερώνουμε ότι στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών "Εισοδηματική Πολιτική Έτους 2007- Φορολογικές κ.ά διατάξεις", το οποίο ψηφίσθηκε από τη Βουλή, περιελήφθη, με πρωτοβουλία μας και συμφωνία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και η ρύθμιση που αφορά το επίδομα επικινδυνότητας, το καλούμενο και «ειδικών συνθηκών» που ήταν διεκδίκηση δεκαετίας. Παρέχεται (σταδιακά) σε όλους τους ένστολους, όπως είχε εξειδικευθεί η απαίτηση, 8% επί του εκάστοτε μισθού του ανθυπολοχαγού, σε σταθερή και πάγια αναγωγή - βάση. Επίσης, έχει προωθηθεί θετικά σειρά θεμάτων, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της τελικής ρυθμίσεως με άλλα νομοθετήματα, όπως η ευχέρεια αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας. (Το χωρίς ασφαλιστικές εισφορές αίτημα είναι εκτός ευρωπαϊκού και εθνικού νομικού πλαισίου), η αύξηση των ωρών νυχτερινής απασχόλησης του ένστολου προσωπικού και η αύξηση των 140 ευρώ επί του βασικού μισθού που προωθείται μέσω του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
.
    Κατ' αυτόν τον τρόπο, εξαντλήθηκε ο κατάλογος όλων των παλαιών και αποσαφηνισμένων αιτημάτων των αστυνομικών και πυροσβεστών. Έτσι τηρούνται οι συμφωνίες με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, έτσι τηρούνται στο ακέραιο οι κυβερνητικές δεσμεύσεις.
.
Πέραν αυτών, πρέπει να επισημάνουμε ότι το Πυροσβεστικό Σώμα, αποτελεί αναμφίβολα, ένα σημαντικό για το κοινωνικό σύνολο και την υπόσταση της ίδιας της χώρας κρατικό οργανισμό, ο οποίος επιβάλλεται να λειτουργεί ενωμένος και απερίσπαστος, σύμφωνα με την ισχύουσα συνταγματική και νομοθετική τάξη και την ιεραρχική του δομή. Συνιστάται συνεπώς, σε όλους τους φορείς και πρόσωπα: ψυχραιμία, υπευθυνότητα, σύνεση, μετριοπάθεια και εργατικότητα. Αρετές που κοσμούν το σύνολο των μελών του Σώματος. Στον Έλληνα πολίτη δίνουμε τη διαβεβαίωση ότι μοναδική μας φιλοδοξία και ταυτόχρονη διαχρονική αξία, είναι να τον υπηρετούμε διαρκώς, μέσα σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα του, ώστε να δημιουργεί απερίσπαστος σ' ένα περιβάλλον ευνομίας, ειρήνης, κοινωνικής ισότητας, συνοχής και αλληλεγγύης.
.
Τέλος, προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της αναφοράς, προκειμένου να σας ενημερώσει για τα θέματα αρμοδιότητας του.


 

                                                                                                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                                                     ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ
             
 


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων