Ημερομηνία29-11-2008
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΥΠΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Αθήνα, 18-11-200!
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ                          ΠΡΟΣ:     Ένωση Υπαλλήλων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ                                        Περιφ. Βορ. Αιγαίοι
ΤΜΗΜΑ 3°                                                                                              1ο χμ. Μυτιλήνης –Θ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥΕΛΕΓΧΟΥ                                      Περιοχή Καρά - Τεί
Ταχ. Δ/νση Μουρούζη 4                                                                         Μυτιλήνη   Τ.Κ. 81'
101 72 ΑΘΗΝΑ
Τηλ210-7416233 - Ρ3*. 210-7257820                                Κοιν:        κ. Περιφερειάρχη
Ηλ. Δ/νση; aps_iν2@psnet.gr
Αριθ. Πρωτ62189 Φ 106.94
.
ΘΕΜΑ    :   «Παροχή διευκρινήσεων»
ΣΧΕΤ     : Το υπ' αρίθ. 99/29-10-08 έγγραφο σας.
.
1.            Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αρίθμ, 20185 Φ. 105.9/4-0-99 Δ/γή Α.Π.Σ.καθώς και στο άρθρο 24 του Π.Δ. 210/92 (Κ,Ε.Υ.Π.Σ.), η Υπηρεσία δύναται να θέτει σε επιφυλακή το πυροσβεστικό προσωπικά για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορούν να δημιουργηθούν από συμβάντα για τα οποία έχει αρμοδιότητα επέμβασης το Πυροσβεστικό Σώμα.
2.            Η θέση του προσωπικού σε κατάσταση επιφυλακής σε ότι αφορά τον τρόπο και τη διαδικασία εφαρμογής αυτής καθορίζεται από την ανώτερο) Δ/γή ΑΠ,Σ. και πρέπει   να   γίνεται    με   προγραμματισμό   και   οργάνωση,    έτσι   ώστε   να εξασφαλίζεται η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών του Π.Σ. και ο καλύτερος προγραμματισμός και οργάνωση    του προσωπικού έτσι ώστε η ανεύρεση και η προσέλευση των υπαλλήλων να είναι έγκαιρη και η απασχόληση τους για την αντιμετώπιση εκτάκτων συμβάντων να είναι δίκαιη, ισομερής, αποδοτική   και   αποτελεσματική   και   να   μην   απασχολείται   το   σύνολο   των υπαλλήλων που βρίσκεται σε ανάπαυση ή οι ίδιοι υπάλληλοι καθ' όλο το 48ωρο της ανάπαυσης αυτών.
3.            Σύμφωνα με τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Π.Σ., όταν υπάρχει ισχυρή πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιών σε μία περιοχή και ο Δείκτης επικινδυνότητας {εκδίδεται ημερησίως από την Γ.Γ.Π.Γ.) είναι 4 ή 5, τότε οι Υπηρεσίες της περιοχής τίθενται σε Στάδιο Μερικής Επιφυλακής ή Αυξημένης Ετοιμότητας που πρακτικά επιβάλλει την προληπτική στελέχωση επιπλέον πυροσβεστικών
οχημάτων. Εφόσον οι υπάρχουσες δυνάμεις των Υπηρεσιών δεν επαρκούν για την κάλυψη μίας ενδεχόμενης πυρκαγιάς και για την αντιμετώπιση τέτοιων εκτάκτων   αναγκών,   όπως αυτές επιβάλλονται   από τα   καιρικά   φαινόμενα, προκειμένου να προασπίζεται και να διασφαλίζεται το Δημόσιο Συμφέρον και η περιουσία του πολίτη, ο εκάστοτε Διοικητής - Περιφερειάρχης δύναται να θέτει
σε επιφυλακή το πυροσβεστικό προσωπικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διαταγές,
4.            Σύμφωνα με το σχέδιο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών έτους 2008 της Π,Υ. Μυτιλήνης, προβλέπεται κατά την εφαρμογή και μόνο του δευτέρουΣταδίου Επιχειρησιακήςετοιμότητας η λήψη πρόσθετων μέτρων, για την προστασία των δασικών εκτάσεων της Νήσου Λέσβου. Αυτό συνεπάγεται την εκπομπή επιπλέον, από τη συνήθη κατάσταση, ενός (1) περιπολικού από την Π.Υ. Μυτιλήνης & τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια δικαιοδοσίας της αντίστοιχα σε δασικές περιοχές και σε ωράριο που καθορίστηκε αϊτό Ω/10:00 π.μ. έως 22:00 μ.μ. (στατιστικά οι πλέον επικίνδυνες ώρες).
5.            Είναι γνωστό ότι, τα 3/4  της έκτασης της νήσου Λέσβου καλύπτονται από δασοσκεπείς εκτάσεις (τραχεία και χαλέπια πεύκη) καθώς και εκτάσεις μαύρης πεύκης, μοναδική για το Νησί, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς.
6.   Σύμφωνα   με το Π.Δ.   575/1980   «Περί κήρυξης   ιδιαίτερα ευαίσθητων σε πυρκαγιές   περιοχών,    δασών    και    δασικών   εκτάσεων»,    τα   νησιά   του Βορειοανατολικού Αιγαίου από άποψη επικινδυνότητας, χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες περιοχές και στη κλίμακα από (Ι) έως (III), ανήκουν στην (Ι), που σημαίνει μεγάλη επικινδυνότητα.
7.   Το φετινό καλοκαίρι και συγκεκριμένα τις ημέρες που το νησί της Λέσβου, κατατάσσονταν σε δείκτη επικινδυνότητας 4, έπνεαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ισχυροί άνεμοι, θέτοντας τις περισσότερες ημέρες, εκτός επιχειρησιακής δράσης   (αδυναμία   απογείωσης   λόγω   πλαγίων   ανέμων   στο   αεροδρόμιο Μυτιλήνης) τα δύο (2) αεροσκάφη τύπου Ρ21 του κλιμακίου, της 359 ΜΑΕΔΥ που εδρεύουν στο νησί κατά την αντιπυρική περίοδο. Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένα αεροσκάφη αποτελούν και τα μοναδικά εναέρια μέσα που διαθέτει το νησί.
8.   Εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπήρξε εκπομπή περιπολικών ή παραμονή εντός των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας υπαλλήλων, για μικρότερο χρονικό διάστημα, ήτοι (12:00-18:00).
9.   Το   ωράριο    10:00-16:00    και    16:00-22:00   εφαρμόστηκε   προκειμένου   οι υπάλληλοι που βρίσκονταν σε περιπολία να μην παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτεθειμένοι σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες από άποψη ηλιακής ακτινοβολίας, υψηλές θερμοκρασίες. δυνατός αέρας, παρά μόνο για ένα εξάωρο. Επίσης από τα τηρούμενα στοιχείοι ττου έχουμε στην Υπηρεσία το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας για το σύνολο της αντιπυρικής περίοδου εφαρμόστηκε είκοσιδύο (22) φορές και στο σύνολο η επιβάρυνση που  προέκυψε για όλο το προσωπικό δεν ξεπέρασε τα τρία (3) επιπλέον οκτάωρα ανά μήνα εφαρμογής.
10.Ως εκ τούτου, εφαρμόστηκε το παραπάνω ωράριο για καθαρά επιχειρησιακούς και μόνο λόγους, προκειμένου να διασφαλιστεί κατά το μέγιστο δυνατό η προστασία του δασικού πλούτου κατά τις επικίνδυνες ημέρες και ώρες.
11.Τέλος, διευκρινίζεται ότι κάθε φορά και γιο όσο χρονικό διάστημα κληθεί ο πυροσβεστικός υπάλληλος σε επιφυλακή και εργασθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο λαμβάνει τις αντίστοιχες ημερήσιες αναπαύσεις (ρεπό) καθώς και τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις (εκτός έδρας, επίδομα αυξημένης ετοιμότητας αποζημίωση πέραν του πενθημέρου).
.
                                                                        Ο Αρχηγός
                                                                Αθανάσιος Ι. Κοντοκώστας 
                                                                    Αντιστράτηγος ΠΣ


Δείτε όλες τις Απαντήσεις Α.Π.Σ.- Υπουργείων σε ερωτήματα Συνδικαλιστικών οργάνων