Ημερομηνία:19-03-2010
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΚΠ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ 2010

 
             ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   ΚΙΝΗΣΗ    ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
.
        Αθήνα 20 Μαρτίου 2010
 
                      ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 2010    
 
   Συναδέλφισσες –Συνάδελφοι, λόγω ότι στου πίνακες κενών θέσεων για το 2010 που κοινοποιηθήκαν στις Π.Υ.& Π.Κ.  διαπιστώθηκε ότι στην στήλη με τις 8ετίες συμπεριλαμβάνονται χωρίς αυτό να προβλέπεται και οι συνάδελφοι που έχουν προσληφθεί από το 1996 και μετά, δηλαδή από την 62η σειρά, σας κοινοποιούμε σχετικό υπόδειγμα ένστασης προκειμένου να κατατεθεί από όσους υπαλλήλους από την 62 σειρά και εντεύθεν έχουν κλείσει 8ετία και συμπεριλαμβάνονται στην σχετική στήλη. Η αυθαίρετη ενέργεια του Α.Π.Σ. στο ζήτημα αυτό δημιουργεί έντονο προβληματισμό για την σκοπιμότητα της και θα αντιμετωπιστεί από την ΕΑΚΠ στο αμέσως επόμενο διάστημα με ανάλογες ενέργειες. Οι συνάδελφοι που θίγονται πρέπει να καταθέσουν μέσα σε 10 μέρες από την στιγμή που έλαβαν γνώση ενυπογράφως των πινάκων την σχετική ένσταση που ακολουθεί παρακάτω, προκειμένου να δημιουργηθεί υπόβαθρο αμφισβήτησης τους για περαιτέρω νομικές ενέργειες εάν χρειαστεί. Επίσης συστήνουμε στους συναδέλφους να αποταθούν στις γραμματείες των υπηρεσιών τους προκειμένου να ελέγξουν με ιδιαίτερη προσοχή και τους πίνακες των μορίων που είναι αναρτημένοι στο site του ΑΠΣ. 
.
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΤΗΣ  ΕΝΣΤΑΣΗΣ Σημείωση: Στο site της ΕΑΚΠ είναι αναρτημένη η ένσταση σε ηλεκτρονική μορφή για την επεξεργασία της από κάθε ενδιαφερόμενο.  (  www.old.eakp.gr/pdf/enstasikena.doc )
.
.
 
ΑΙΤΗΣΗ - ΕΝΣΤΑΣΗ                                                                  Προς
του/της                                                                 Το Συμβούλιο Μεταθέσεων                           
……/……( …….)                                        Πυρονόμων – Αρχιππυροσβεστών –Πυροσβεστών
…………. ……………                                                     Μέσω της Διοίκησής μου  
…..………..-…….-2010
 
  Θέμα: «Ένσταση κατά του πίνακα κενών θέσεων Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών, έτους 2010 ως προς το σκέλος που με αφορά»
   
Σχετ.: 1) Το Π.Δ. 170/1996 (Φ.Ε.Κ. Α΄131) όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
           2) Την υπ. αριθ. 7835 Φ.202.3/10-2-2010 Δ/γη Α.Π.Σ.
 
    Λαμβάνοντας γνώση της υπ. αριθμ. (2) σχετικής με την οποία κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3α του άρθρου 19 του υπ. αριθμ. (1) σχετικού, οι κενές θέσεις Πυρ/μων, Αρχ/στων & Πυρ/στων κατά πόλη, που θα υπάρξουν κατά το χρόνο των τακτικών μεταθέσεων του έτους 2010, έχω να σας αναφέρω τα εξής:
    Στη δεύτερη στήλη του πίνακα κενών θέσεων, αναγράφονται οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν οκτώ (8) συνεχή έτη παραμονής σε πόλη έδρα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μετατίθενται υποχρεωτικά με βάση τα λιγότερα μόρια που διαθέτουν, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων που έχουν την πόλη αυτή ως πόλη συμφερόντων τους και επιθυμούν να υπηρετήσουν στην ίδια πόλη, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του (1) σχετικού. Στη συγκεκριμένη στήλη από τον αριθμό των 8ετιών που αφορά τ…. ……… που υπηρετώ διαπιστώνω ότι συμπεριλαμβάνονται και οι υπάλληλοι από την 62η εκπαιδευτική σειρά πυροσβεστών και εντεύθεν .  Με δεδομένο ότι:
    Έχω καταταχθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα το έτος …. με την …. εκπαιδευτική σειρά πυροσβεστών και με βάση τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του (1) σχετικού.
    Το Κεφάλαιο Β΄ του (1) σχετικού αποτελεί τον κανονισμό μεταθέσεων που διέπει τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους, όπου μεταξύ άλλων ορίζονται τα εξής:
  • Στο άρθρο 11Α όπως προστέθηκε με τοΠ.Δ. 86/2005, για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που κατετάγησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως Δόκιμοι πυροσβέστες από την 62η εκπαιδευτική σειρά και εφεξής, έχουν εφαρμογή από τον κανονισμό μεταθέσεων οι διατάξεις των άρθρων 12,13,14,15,19,παρ.2 & 7 & 20.
  • Στην παράγραφο 5 του άρθρου 22 όπως αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 150/1998, οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου, που κατατάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του (1) σχετικού, είναι καταρχήν αμετακίνητοι και δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κανονισμού Μεταθέσεων, εκτός των αποσπάσεων για υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1 και 3 και των περιπτώσεων που αφορούν μεταθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.1, για λόγους υγείας, καταφανούς υπαιτιότητας του υπαλλήλου, αμοιβαίων μεταθέσεων μεταξύ τους και συνυπηρετήσεως με σύζυγο πυροσβεστικό υπάλληλο, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 12, 14 & 15 παρ.1 και 4 του Κανονισμού Μεταθέσεων.
    Με βάση τα ανωτέρω ενίσταμαι κατά του πίνακα κενών θέσεων Πυρ/μων, Αρχ/στων και Πυρ/στων της (2) σχετικής, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3β του άρθρου 19 του (1) σχετικού και παρακαλώ όπως μου απαντήσετε εγγράφως, στη βάση ποιών κανονιστικών διατάξεων αναγράφομαι στην 2η στήλη του πίνακα της (2) σχετικής στην οποία θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται μόνο οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο άρθρο 11 του (1) σχετικού. Αναφέροντας τα παραπάνω παρακαλώ όπως λάβω απάντηση μέσα στα νόμιμα χρονικά όρια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.                                                                                 
                                                                                                                              O/H A………..                                                                                                                                 
                                  ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 
.


Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ε.Α.Κ.Π.